ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رعنا صمدی مقدم، مریم ده بزرگی، رضا نوزعیم، محمد محجل، (1395). ارزیابی نئوتکتونیک گسل کلمرد با استفاده از GIS، منطقه شیرگشت (ایران مرکزی)، مجله جغرافیا و توسعه، 14(45)، 159-180. magiran.com/p1638264
Rana Samadi Moghadam, Maryam Dehbozorgi, Reza Nozaem, Mohammad Mohajjel, (2017). Neo Tectonic Assessment of Kalmard Fault by Using GIS, Shirgasht District (Central Iran), Geography and Development Iranian Journal, 14(45), 159-180. magiran.com/p1638264
رعنا صمدی مقدم، مریم ده بزرگی، رضا نوزعیم، محمد محجل، ارزیابی نئوتکتونیک گسل کلمرد با استفاده از GIS، منطقه شیرگشت (ایران مرکزی). مجله جغرافیا و توسعه، 1395؛ 14(45): 159-180. magiran.com/p1638264
Rana Samadi Moghadam, Maryam Dehbozorgi, Reza Nozaem, Mohammad Mohajjel, Neo Tectonic Assessment of Kalmard Fault by Using GIS, Shirgasht District (Central Iran), Geography and Development Iranian Journal, 2017; 14(45): 159-180. magiran.com/p1638264
رعنا صمدی مقدم، مریم ده بزرگی، رضا نوزعیم، محمد محجل، "ارزیابی نئوتکتونیک گسل کلمرد با استفاده از GIS، منطقه شیرگشت (ایران مرکزی)"، مجله جغرافیا و توسعه 14، شماره 45 (1395): 159-180. magiran.com/p1638264
Rana Samadi Moghadam, Maryam Dehbozorgi, Reza Nozaem, Mohammad Mohajjel, "Neo Tectonic Assessment of Kalmard Fault by Using GIS, Shirgasht District (Central Iran)", Geography and Development Iranian Journal 14, no.45 (2017): 159-180. magiran.com/p1638264
رعنا صمدی مقدم، مریم ده بزرگی، رضا نوزعیم، محمد محجل، (1395). 'ارزیابی نئوتکتونیک گسل کلمرد با استفاده از GIS، منطقه شیرگشت (ایران مرکزی)'، مجله جغرافیا و توسعه، 14(45)، صص.159-180. magiran.com/p1638264
Rana Samadi Moghadam, Maryam Dehbozorgi, Reza Nozaem, Mohammad Mohajjel, (2017). 'Neo Tectonic Assessment of Kalmard Fault by Using GIS, Shirgasht District (Central Iran)', Geography and Development Iranian Journal, 14(45), pp.159-180. magiran.com/p1638264
رعنا صمدی مقدم؛ مریم ده بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ محمد محجل. "ارزیابی نئوتکتونیک گسل کلمرد با استفاده از GIS، منطقه شیرگشت (ایران مرکزی)". مجله جغرافیا و توسعه، 14 ،45 ، 1395، 159-180. magiran.com/p1638264
Rana Samadi Moghadam; Maryam Dehbozorgi; Reza Nozaem; Mohammad Mohajjel. "Neo Tectonic Assessment of Kalmard Fault by Using GIS, Shirgasht District (Central Iran)", Geography and Development Iranian Journal, 14, 45, 2017, 159-180. magiran.com/p1638264
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال