ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد یوسف مقدم، روح الله دهقانی، احمد علی عنایتی، محمود فاضلی دینان، بابک وزیریان زاده، جمشید یزدانی چراتی، سید فرزاد متولی حقی، (1395). مطالعه فون عقرب های (آراکنیدا: اسکورپیونز) شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی- 1394، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(144)، 108-118. magiran.com/p1638324
Mohammad Yousef Mogaddam, Rouhullah Dehghani, Ahmad Ali Enayati, Mahmoud Fazeli, Dinan, Babak Vazirianzadeh, Jamshid Yazdani, Cherati, Farzad Motevalli Haghi, (2017). Scorpion Fauna (Arachnida: Scorpiones) in Darmian County, Iran (2015-2016), Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(144), 108-118. magiran.com/p1638324
محمد یوسف مقدم، روح الله دهقانی، احمد علی عنایتی، محمود فاضلی دینان، بابک وزیریان زاده، جمشید یزدانی چراتی، سید فرزاد متولی حقی، مطالعه فون عقرب های (آراکنیدا: اسکورپیونز) شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی- 1394. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1395؛ 26(144): 108-118. magiran.com/p1638324
Mohammad Yousef Mogaddam, Rouhullah Dehghani, Ahmad Ali Enayati, Mahmoud Fazeli, Dinan, Babak Vazirianzadeh, Jamshid Yazdani, Cherati, Farzad Motevalli Haghi, Scorpion Fauna (Arachnida: Scorpiones) in Darmian County, Iran (2015-2016), Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(144): 108-118. magiran.com/p1638324
محمد یوسف مقدم، روح الله دهقانی، احمد علی عنایتی، محمود فاضلی دینان، بابک وزیریان زاده، جمشید یزدانی چراتی، سید فرزاد متولی حقی، "مطالعه فون عقرب های (آراکنیدا: اسکورپیونز) شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی- 1394"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 144 (1395): 108-118. magiran.com/p1638324
Mohammad Yousef Mogaddam, Rouhullah Dehghani, Ahmad Ali Enayati, Mahmoud Fazeli, Dinan, Babak Vazirianzadeh, Jamshid Yazdani, Cherati, Farzad Motevalli Haghi, "Scorpion Fauna (Arachnida: Scorpiones) in Darmian County, Iran (2015-2016)", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.144 (2017): 108-118. magiran.com/p1638324
محمد یوسف مقدم، روح الله دهقانی، احمد علی عنایتی، محمود فاضلی دینان، بابک وزیریان زاده، جمشید یزدانی چراتی، سید فرزاد متولی حقی، (1395). 'مطالعه فون عقرب های (آراکنیدا: اسکورپیونز) شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی- 1394'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(144)، صص.108-118. magiran.com/p1638324
Mohammad Yousef Mogaddam, Rouhullah Dehghani, Ahmad Ali Enayati, Mahmoud Fazeli, Dinan, Babak Vazirianzadeh, Jamshid Yazdani, Cherati, Farzad Motevalli Haghi, (2017). 'Scorpion Fauna (Arachnida: Scorpiones) in Darmian County, Iran (2015-2016)', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(144), pp.108-118. magiran.com/p1638324
محمد یوسف مقدم؛ روح الله دهقانی؛ احمد علی عنایتی؛ محمود فاضلی دینان؛ بابک وزیریان زاده؛ جمشید یزدانی چراتی؛ سید فرزاد متولی حقی. "مطالعه فون عقرب های (آراکنیدا: اسکورپیونز) شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی- 1394". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،144 ، 1395، 108-118. magiran.com/p1638324
Mohammad Yousef Mogaddam; Rouhullah Dehghani; Ahmad Ali Enayati; Mahmoud Fazeli; Dinan; Babak Vazirianzadeh; Jamshid Yazdani; Cherati; Farzad Motevalli Haghi. "Scorpion Fauna (Arachnida: Scorpiones) in Darmian County, Iran (2015-2016)", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 144, 2017, 108-118. magiran.com/p1638324
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال