ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بابایی، غلامحسین مکتبی ، ناصر بهروزی، عسکر آتش آفروز، (1395). تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان، نشریه اصول بهداشت روانی، 18(75)، 380-387. magiran.com/p1639276
Ali Babaei, Gholamhosen Maktabi , Naser Behrozi, Askar Atashafroz, (2017). The impact of successful intelligence on student's critical thinking and tolerance of ambiguity, Journal of Fundamentals of Mental Health, 18(75), 380-387. magiran.com/p1639276
علی بابایی، غلامحسین مکتبی ، ناصر بهروزی، عسکر آتش آفروز، تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان. نشریه اصول بهداشت روانی، 1395؛ 18(75): 380-387. magiran.com/p1639276
Ali Babaei, Gholamhosen Maktabi , Naser Behrozi, Askar Atashafroz, The impact of successful intelligence on student's critical thinking and tolerance of ambiguity, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2017; 18(75): 380-387. magiran.com/p1639276
علی بابایی، غلامحسین مکتبی ، ناصر بهروزی، عسکر آتش آفروز، "تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان"، نشریه اصول بهداشت روانی 18، شماره 75 (1395): 380-387. magiran.com/p1639276
Ali Babaei, Gholamhosen Maktabi , Naser Behrozi, Askar Atashafroz, "The impact of successful intelligence on student's critical thinking and tolerance of ambiguity", Journal of Fundamentals of Mental Health 18, no.75 (2017): 380-387. magiran.com/p1639276
علی بابایی، غلامحسین مکتبی ، ناصر بهروزی، عسکر آتش آفروز، (1395). 'تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان'، نشریه اصول بهداشت روانی، 18(75)، صص.380-387. magiran.com/p1639276
Ali Babaei, Gholamhosen Maktabi , Naser Behrozi, Askar Atashafroz, (2017). 'The impact of successful intelligence on student's critical thinking and tolerance of ambiguity', Journal of Fundamentals of Mental Health, 18(75), pp.380-387. magiran.com/p1639276
علی بابایی؛ غلامحسین مکتبی ؛ ناصر بهروزی؛ عسکر آتش آفروز. "تاثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان". نشریه اصول بهداشت روانی، 18 ،75 ، 1395، 380-387. magiran.com/p1639276
Ali Babaei; Gholamhosen Maktabi ; Naser Behrozi; Askar Atashafroz. "The impact of successful intelligence on student's critical thinking and tolerance of ambiguity", Journal of Fundamentals of Mental Health, 18, 75, 2017, 380-387. magiran.com/p1639276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال