ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رضایی، سیده زهرا موسوی، آمنه رستمی، (1395). جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی(نظامی، خاقانی، قطران تبریزی)، فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی، 4(2)، 81-103. magiran.com/p1639343
Fatemeh Rezaee, Zahra Mosavi, Amene Rostami, (2016). Quranic Puns in Azerbaijani Poetic Style (Nezami, Khaqani, Qatran Tabrizi), Literary - Qura'nic Researches, 4(2), 81-103. magiran.com/p1639343
فاطمه رضایی، سیده زهرا موسوی، آمنه رستمی، جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی(نظامی، خاقانی، قطران تبریزی). فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی، 1395؛ 4(2): 81-103. magiran.com/p1639343
Fatemeh Rezaee, Zahra Mosavi, Amene Rostami, Quranic Puns in Azerbaijani Poetic Style (Nezami, Khaqani, Qatran Tabrizi), Literary - Qura'nic Researches, 2016; 4(2): 81-103. magiran.com/p1639343
فاطمه رضایی، سیده زهرا موسوی، آمنه رستمی، "جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی(نظامی، خاقانی، قطران تبریزی)"، فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی 4، شماره 2 (1395): 81-103. magiran.com/p1639343
Fatemeh Rezaee, Zahra Mosavi, Amene Rostami, "Quranic Puns in Azerbaijani Poetic Style (Nezami, Khaqani, Qatran Tabrizi)", Literary - Qura'nic Researches 4, no.2 (2016): 81-103. magiran.com/p1639343
فاطمه رضایی، سیده زهرا موسوی، آمنه رستمی، (1395). 'جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی(نظامی، خاقانی، قطران تبریزی)'، فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی، 4(2)، صص.81-103. magiran.com/p1639343
Fatemeh Rezaee, Zahra Mosavi, Amene Rostami, (2016). 'Quranic Puns in Azerbaijani Poetic Style (Nezami, Khaqani, Qatran Tabrizi)', Literary - Qura'nic Researches, 4(2), pp.81-103. magiran.com/p1639343
فاطمه رضایی؛ سیده زهرا موسوی؛ آمنه رستمی. "جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی(نظامی، خاقانی، قطران تبریزی)". فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی، 4 ،2 ، 1395، 81-103. magiran.com/p1639343
Fatemeh Rezaee; Zahra Mosavi; Amene Rostami. "Quranic Puns in Azerbaijani Poetic Style (Nezami, Khaqani, Qatran Tabrizi)", Literary - Qura'nic Researches, 4, 2, 2016, 81-103. magiran.com/p1639343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال