ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سربازی، محمدرضا ثروتی، مهران مقصودی، فاطمه سبک خیز، (1395). تحلیل مقایسه ای تحول فعالیت های تکتونیکی در حوضه های حبله رود، حاجی عرب و جاجرود با استفاده از روش های مورفومتری، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 8(31)، 55-76. magiran.com/p1639383
Zahrah Sarbazi, Mohammadreza Servati, Mehran Maghsoodi, Fateme Sabokkhiz, (2016). A Comparative Analysis of Evolutions of Tectonical activities in Banks of Hable, Jajrood, and Haji Arab Rivers through Morphometric Methods, Journal of Physical Geography, 8(31), 55-76. magiran.com/p1639383
زهرا سربازی، محمدرضا ثروتی، مهران مقصودی، فاطمه سبک خیز، تحلیل مقایسه ای تحول فعالیت های تکتونیکی در حوضه های حبله رود، حاجی عرب و جاجرود با استفاده از روش های مورفومتری. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1395؛ 8(31): 55-76. magiran.com/p1639383
Zahrah Sarbazi, Mohammadreza Servati, Mehran Maghsoodi, Fateme Sabokkhiz, A Comparative Analysis of Evolutions of Tectonical activities in Banks of Hable, Jajrood, and Haji Arab Rivers through Morphometric Methods, Journal of Physical Geography, 2016; 8(31): 55-76. magiran.com/p1639383
زهرا سربازی، محمدرضا ثروتی، مهران مقصودی، فاطمه سبک خیز، "تحلیل مقایسه ای تحول فعالیت های تکتونیکی در حوضه های حبله رود، حاجی عرب و جاجرود با استفاده از روش های مورفومتری"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 8، شماره 31 (1395): 55-76. magiran.com/p1639383
Zahrah Sarbazi, Mohammadreza Servati, Mehran Maghsoodi, Fateme Sabokkhiz, "A Comparative Analysis of Evolutions of Tectonical activities in Banks of Hable, Jajrood, and Haji Arab Rivers through Morphometric Methods", Journal of Physical Geography 8, no.31 (2016): 55-76. magiran.com/p1639383
زهرا سربازی، محمدرضا ثروتی، مهران مقصودی، فاطمه سبک خیز، (1395). 'تحلیل مقایسه ای تحول فعالیت های تکتونیکی در حوضه های حبله رود، حاجی عرب و جاجرود با استفاده از روش های مورفومتری'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 8(31)، صص.55-76. magiran.com/p1639383
Zahrah Sarbazi, Mohammadreza Servati, Mehran Maghsoodi, Fateme Sabokkhiz, (2016). 'A Comparative Analysis of Evolutions of Tectonical activities in Banks of Hable, Jajrood, and Haji Arab Rivers through Morphometric Methods', Journal of Physical Geography, 8(31), pp.55-76. magiran.com/p1639383
زهرا سربازی؛ محمدرضا ثروتی؛ مهران مقصودی؛ فاطمه سبک خیز. "تحلیل مقایسه ای تحول فعالیت های تکتونیکی در حوضه های حبله رود، حاجی عرب و جاجرود با استفاده از روش های مورفومتری". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 8 ،31 ، 1395، 55-76. magiran.com/p1639383
Zahrah Sarbazi; Mohammadreza Servati; Mehran Maghsoodi; Fateme Sabokkhiz. "A Comparative Analysis of Evolutions of Tectonical activities in Banks of Hable, Jajrood, and Haji Arab Rivers through Morphometric Methods", Journal of Physical Geography, 8, 31, 2016, 55-76. magiran.com/p1639383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال