ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا لطیفی راد، علیرضا گودرزی ، محمدرضا سپهوند، (1395). اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک های مختلف به منظور تضعیف نوفه های تصادفی مقاطع لرزه ای، نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 2(2)، 123-144. magiran.com/p1640147
Reza Latifirad, Alireza Goudarzi , Mohammad Reza Sepahvand, (2017). One-dimensional SURE_LET method using various wavelets for random noise attenuation of seismic data, Journal Of Research on Applied Geophysics, 2(2), 123-144. magiran.com/p1640147
رضا لطیفی راد، علیرضا گودرزی ، محمدرضا سپهوند، اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک های مختلف به منظور تضعیف نوفه های تصادفی مقاطع لرزه ای. نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 1395؛ 2(2): 123-144. magiran.com/p1640147
Reza Latifirad, Alireza Goudarzi , Mohammad Reza Sepahvand, One-dimensional SURE_LET method using various wavelets for random noise attenuation of seismic data, Journal Of Research on Applied Geophysics, 2017; 2(2): 123-144. magiran.com/p1640147
رضا لطیفی راد، علیرضا گودرزی ، محمدرضا سپهوند، "اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک های مختلف به منظور تضعیف نوفه های تصادفی مقاطع لرزه ای"، نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2، شماره 2 (1395): 123-144. magiran.com/p1640147
Reza Latifirad, Alireza Goudarzi , Mohammad Reza Sepahvand, "One-dimensional SURE_LET method using various wavelets for random noise attenuation of seismic data", Journal Of Research on Applied Geophysics 2, no.2 (2017): 123-144. magiran.com/p1640147
رضا لطیفی راد، علیرضا گودرزی ، محمدرضا سپهوند، (1395). 'اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک های مختلف به منظور تضعیف نوفه های تصادفی مقاطع لرزه ای'، نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 2(2)، صص.123-144. magiran.com/p1640147
Reza Latifirad, Alireza Goudarzi , Mohammad Reza Sepahvand, (2017). 'One-dimensional SURE_LET method using various wavelets for random noise attenuation of seismic data', Journal Of Research on Applied Geophysics, 2(2), pp.123-144. magiran.com/p1640147
رضا لطیفی راد؛ علیرضا گودرزی ؛ محمدرضا سپهوند. "اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک های مختلف به منظور تضعیف نوفه های تصادفی مقاطع لرزه ای". نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 2 ،2 ، 1395، 123-144. magiran.com/p1640147
Reza Latifirad; Alireza Goudarzi ; Mohammad Reza Sepahvand. "One-dimensional SURE_LET method using various wavelets for random noise attenuation of seismic data", Journal Of Research on Applied Geophysics, 2, 2, 2017, 123-144. magiran.com/p1640147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال