ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاور محمودزاده، محمد ماذنی ، لطف الله رضاقلیزاده، علی اصغر عباسپورچوبی، اسلام ذبیحی، پیروز پورمحمد، (1395). تاثیر عصاره گیاه بابونه گاوی بر سطوح آنتی اکسیدانی بافت های مختلف رت های مواجهه یافته با تتراکلریدکربن، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16(62)، 363-373. magiran.com/p1640682
Yavar Mahmoodzadeh, Mohammad Mazani , Lotfollah Rezagholizadeh, Aliasghar Abbaspour, Eslam Zabihi, Pirooz Pourmohammad, (2017). Effect of Tanacetum parthenium Extract on Total Antioxidant Capacity of Tissues Damaged by Carbon Tetrachloride in Rats, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16(62), 363-373. magiran.com/p1640682
یاور محمودزاده، محمد ماذنی ، لطف الله رضاقلیزاده، علی اصغر عباسپورچوبی، اسلام ذبیحی، پیروز پورمحمد، تاثیر عصاره گیاه بابونه گاوی بر سطوح آنتی اکسیدانی بافت های مختلف رت های مواجهه یافته با تتراکلریدکربن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1395؛ 16(62): 363-373. magiran.com/p1640682
Yavar Mahmoodzadeh, Mohammad Mazani , Lotfollah Rezagholizadeh, Aliasghar Abbaspour, Eslam Zabihi, Pirooz Pourmohammad, Effect of Tanacetum parthenium Extract on Total Antioxidant Capacity of Tissues Damaged by Carbon Tetrachloride in Rats, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2017; 16(62): 363-373. magiran.com/p1640682
یاور محمودزاده، محمد ماذنی ، لطف الله رضاقلیزاده، علی اصغر عباسپورچوبی، اسلام ذبیحی، پیروز پورمحمد، "تاثیر عصاره گیاه بابونه گاوی بر سطوح آنتی اکسیدانی بافت های مختلف رت های مواجهه یافته با تتراکلریدکربن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 16، شماره 62 (1395): 363-373. magiran.com/p1640682
Yavar Mahmoodzadeh, Mohammad Mazani , Lotfollah Rezagholizadeh, Aliasghar Abbaspour, Eslam Zabihi, Pirooz Pourmohammad, "Effect of Tanacetum parthenium Extract on Total Antioxidant Capacity of Tissues Damaged by Carbon Tetrachloride in Rats", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 16, no.62 (2017): 363-373. magiran.com/p1640682
یاور محمودزاده، محمد ماذنی ، لطف الله رضاقلیزاده، علی اصغر عباسپورچوبی، اسلام ذبیحی، پیروز پورمحمد، (1395). 'تاثیر عصاره گیاه بابونه گاوی بر سطوح آنتی اکسیدانی بافت های مختلف رت های مواجهه یافته با تتراکلریدکربن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16(62)، صص.363-373. magiran.com/p1640682
Yavar Mahmoodzadeh, Mohammad Mazani , Lotfollah Rezagholizadeh, Aliasghar Abbaspour, Eslam Zabihi, Pirooz Pourmohammad, (2017). 'Effect of Tanacetum parthenium Extract on Total Antioxidant Capacity of Tissues Damaged by Carbon Tetrachloride in Rats', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16(62), pp.363-373. magiran.com/p1640682
یاور محمودزاده؛ محمد ماذنی ؛ لطف الله رضاقلیزاده؛ علی اصغر عباسپورچوبی؛ اسلام ذبیحی؛ پیروز پورمحمد. "تاثیر عصاره گیاه بابونه گاوی بر سطوح آنتی اکسیدانی بافت های مختلف رت های مواجهه یافته با تتراکلریدکربن". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 16 ،62 ، 1395، 363-373. magiran.com/p1640682
Yavar Mahmoodzadeh; Mohammad Mazani ; Lotfollah Rezagholizadeh; Aliasghar Abbaspour; Eslam Zabihi; Pirooz Pourmohammad. "Effect of Tanacetum parthenium Extract on Total Antioxidant Capacity of Tissues Damaged by Carbon Tetrachloride in Rats", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 16, 62, 2017, 363-373. magiran.com/p1640682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال