ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا ابراهیمی، نوید طاهری، (1395). درد، آستانه درد فشاری و ناتوانی افراد دارای نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی پس از یک جلسه سوزن زدن خشک، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 12(2)، 76-81. magiran.com/p1641079
Reza Ebrahimi, Navid Taheri, (2016). Pain, Pressure Pain Threshold and Disability Following One Session of Dry Needling in Subjects with Active Trigger Points in the Upper Trapezius Muscle, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 12(2), 76-81. magiran.com/p1641079
رضا ابراهیمی، نوید طاهری، درد، آستانه درد فشاری و ناتوانی افراد دارای نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی پس از یک جلسه سوزن زدن خشک. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1395؛ 12(2): 76-81. magiran.com/p1641079
Reza Ebrahimi, Navid Taheri, Pain, Pressure Pain Threshold and Disability Following One Session of Dry Needling in Subjects with Active Trigger Points in the Upper Trapezius Muscle, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2016; 12(2): 76-81. magiran.com/p1641079
رضا ابراهیمی، نوید طاهری، "درد، آستانه درد فشاری و ناتوانی افراد دارای نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی پس از یک جلسه سوزن زدن خشک"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 12، شماره 2 (1395): 76-81. magiran.com/p1641079
Reza Ebrahimi, Navid Taheri, "Pain, Pressure Pain Threshold and Disability Following One Session of Dry Needling in Subjects with Active Trigger Points in the Upper Trapezius Muscle", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 12, no.2 (2016): 76-81. magiran.com/p1641079
رضا ابراهیمی، نوید طاهری، (1395). 'درد، آستانه درد فشاری و ناتوانی افراد دارای نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی پس از یک جلسه سوزن زدن خشک'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 12(2)، صص.76-81. magiran.com/p1641079
Reza Ebrahimi, Navid Taheri, (2016). 'Pain, Pressure Pain Threshold and Disability Following One Session of Dry Needling in Subjects with Active Trigger Points in the Upper Trapezius Muscle', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 12(2), pp.76-81. magiran.com/p1641079
رضا ابراهیمی؛ نوید طاهری. "درد، آستانه درد فشاری و ناتوانی افراد دارای نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی پس از یک جلسه سوزن زدن خشک". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 12 ،2 ، 1395، 76-81. magiran.com/p1641079
Reza Ebrahimi; Navid Taheri. "Pain, Pressure Pain Threshold and Disability Following One Session of Dry Needling in Subjects with Active Trigger Points in the Upper Trapezius Muscle", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 12, 2, 2016, 76-81. magiran.com/p1641079
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال