ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت الله امیراحمدی، مهرداد نوابخش، حبیب الله زنجانی، (1395). بررسی نقش سرمایه فرهنگی _ اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)، نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر، 5(8)، 123-143. magiran.com/p1641141
Rahmatallah Amirahmadi, Mehrdad Navabakhsh, Habiballah Zanjani, (2016). The role of Cultural Capital in Participation of citizens into Renovation of old texture Constructions Case Study: Mashhad city, Journal of Contemporary Sociological Research, 5(8), 123-143. magiran.com/p1641141
رحمت الله امیراحمدی، مهرداد نوابخش، حبیب الله زنجانی، بررسی نقش سرمایه فرهنگی _ اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد). نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر، 1395؛ 5(8): 123-143. magiran.com/p1641141
Rahmatallah Amirahmadi, Mehrdad Navabakhsh, Habiballah Zanjani, The role of Cultural Capital in Participation of citizens into Renovation of old texture Constructions Case Study: Mashhad city, Journal of Contemporary Sociological Research, 2016; 5(8): 123-143. magiran.com/p1641141
رحمت الله امیراحمدی، مهرداد نوابخش، حبیب الله زنجانی، "بررسی نقش سرمایه فرهنگی _ اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)"، نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر 5، شماره 8 (1395): 123-143. magiran.com/p1641141
Rahmatallah Amirahmadi, Mehrdad Navabakhsh, Habiballah Zanjani, "The role of Cultural Capital in Participation of citizens into Renovation of old texture Constructions Case Study: Mashhad city", Journal of Contemporary Sociological Research 5, no.8 (2016): 123-143. magiran.com/p1641141
رحمت الله امیراحمدی، مهرداد نوابخش، حبیب الله زنجانی، (1395). 'بررسی نقش سرمایه فرهنگی _ اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)'، نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر، 5(8)، صص.123-143. magiran.com/p1641141
Rahmatallah Amirahmadi, Mehrdad Navabakhsh, Habiballah Zanjani, (2016). 'The role of Cultural Capital in Participation of citizens into Renovation of old texture Constructions Case Study: Mashhad city', Journal of Contemporary Sociological Research, 5(8), pp.123-143. magiran.com/p1641141
رحمت الله امیراحمدی؛ مهرداد نوابخش؛ حبیب الله زنجانی. "بررسی نقش سرمایه فرهنگی _ اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)". نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر، 5 ،8 ، 1395، 123-143. magiran.com/p1641141
Rahmatallah Amirahmadi; Mehrdad Navabakhsh; Habiballah Zanjani. "The role of Cultural Capital in Participation of citizens into Renovation of old texture Constructions Case Study: Mashhad city", Journal of Contemporary Sociological Research, 5, 8, 2016, 123-143. magiran.com/p1641141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال