ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید صادقی، مینا ارسنجانی شیرازی، حمید رسد، ناصح پهلوانی، مهدیه باقری بیداخویدی، مسعود رضایی، مرتضی نصیری، (1395). ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و میگرن و تاثیر مکمل یاری با ویتامین ها بر روی آن: مروری بر شواهد موجود، مجله تعالی بالینی، 5(1)، 65-75. magiran.com/p1641171
Omid Sadeghi, Azam Arsanjani Shirazi, Hamid Rasad, Naseh Pahlavani, Mahdieh Bagheri Bidakhavidi, Masoud Rezaie, Morteza Nasiri, (2016). Association of serum homocysteine levels with migraine and effects of vitamin supplementations on it: Review of current evidences, Clinical Excellence, 5(1), 65-75. magiran.com/p1641171
امید صادقی، مینا ارسنجانی شیرازی، حمید رسد، ناصح پهلوانی، مهدیه باقری بیداخویدی، مسعود رضایی، مرتضی نصیری، ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و میگرن و تاثیر مکمل یاری با ویتامین ها بر روی آن: مروری بر شواهد موجود. مجله تعالی بالینی، 1395؛ 5(1): 65-75. magiran.com/p1641171
Omid Sadeghi, Azam Arsanjani Shirazi, Hamid Rasad, Naseh Pahlavani, Mahdieh Bagheri Bidakhavidi, Masoud Rezaie, Morteza Nasiri, Association of serum homocysteine levels with migraine and effects of vitamin supplementations on it: Review of current evidences, Clinical Excellence, 2016; 5(1): 65-75. magiran.com/p1641171
امید صادقی، مینا ارسنجانی شیرازی، حمید رسد، ناصح پهلوانی، مهدیه باقری بیداخویدی، مسعود رضایی، مرتضی نصیری، "ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و میگرن و تاثیر مکمل یاری با ویتامین ها بر روی آن: مروری بر شواهد موجود"، مجله تعالی بالینی 5، شماره 1 (1395): 65-75. magiran.com/p1641171
Omid Sadeghi, Azam Arsanjani Shirazi, Hamid Rasad, Naseh Pahlavani, Mahdieh Bagheri Bidakhavidi, Masoud Rezaie, Morteza Nasiri, "Association of serum homocysteine levels with migraine and effects of vitamin supplementations on it: Review of current evidences", Clinical Excellence 5, no.1 (2016): 65-75. magiran.com/p1641171
امید صادقی، مینا ارسنجانی شیرازی، حمید رسد، ناصح پهلوانی، مهدیه باقری بیداخویدی، مسعود رضایی، مرتضی نصیری، (1395). 'ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و میگرن و تاثیر مکمل یاری با ویتامین ها بر روی آن: مروری بر شواهد موجود'، مجله تعالی بالینی، 5(1)، صص.65-75. magiran.com/p1641171
Omid Sadeghi, Azam Arsanjani Shirazi, Hamid Rasad, Naseh Pahlavani, Mahdieh Bagheri Bidakhavidi, Masoud Rezaie, Morteza Nasiri, (2016). 'Association of serum homocysteine levels with migraine and effects of vitamin supplementations on it: Review of current evidences', Clinical Excellence, 5(1), pp.65-75. magiran.com/p1641171
امید صادقی؛ مینا ارسنجانی شیرازی؛ حمید رسد؛ ناصح پهلوانی؛ مهدیه باقری بیداخویدی؛ مسعود رضایی؛ مرتضی نصیری. "ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و میگرن و تاثیر مکمل یاری با ویتامین ها بر روی آن: مروری بر شواهد موجود". مجله تعالی بالینی، 5 ،1 ، 1395، 65-75. magiran.com/p1641171
Omid Sadeghi; Azam Arsanjani Shirazi; Hamid Rasad; Naseh Pahlavani; Mahdieh Bagheri Bidakhavidi; Masoud Rezaie; Morteza Nasiri. "Association of serum homocysteine levels with migraine and effects of vitamin supplementations on it: Review of current evidences", Clinical Excellence, 5, 1, 2016, 65-75. magiran.com/p1641171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال