ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم اصغرنیا ، صدیقه پاک سرشت، فاطمه حسین زاده، سودابه کاظمی، فاطمه روجایی، (1395). عوارض حاد ناشی از تزریق خون و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی - درمانی پژوهشی الزهراء رشت (1388-1393)، فصلنامه جراحی ایران، 24(4)، 52. magiran.com/p1641604
Dr M. Asgharniya, Dr S. Pakseresht, Dr F. Hoseiinzade, Dr S. Kazemi, Dr F. Rojaei, (2017). Acute Transfusion Reactions and Associated Factors in the Obstetric and Gynecologic Teaching Center of Rasht, 2009-2014, Iranian Journal of Surgery, 24(4), 52. magiran.com/p1641604
مریم اصغرنیا ، صدیقه پاک سرشت، فاطمه حسین زاده، سودابه کاظمی، فاطمه روجایی، عوارض حاد ناشی از تزریق خون و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی - درمانی پژوهشی الزهراء رشت (1388-1393). فصلنامه جراحی ایران، 1395؛ 24(4): 52. magiran.com/p1641604
Dr M. Asgharniya, Dr S. Pakseresht, Dr F. Hoseiinzade, Dr S. Kazemi, Dr F. Rojaei, Acute Transfusion Reactions and Associated Factors in the Obstetric and Gynecologic Teaching Center of Rasht, 2009-2014, Iranian Journal of Surgery, 2017; 24(4): 52. magiran.com/p1641604
مریم اصغرنیا ، صدیقه پاک سرشت، فاطمه حسین زاده، سودابه کاظمی، فاطمه روجایی، "عوارض حاد ناشی از تزریق خون و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی - درمانی پژوهشی الزهراء رشت (1388-1393)"، فصلنامه جراحی ایران 24، شماره 4 (1395): 52. magiran.com/p1641604
Dr M. Asgharniya, Dr S. Pakseresht, Dr F. Hoseiinzade, Dr S. Kazemi, Dr F. Rojaei, "Acute Transfusion Reactions and Associated Factors in the Obstetric and Gynecologic Teaching Center of Rasht, 2009-2014", Iranian Journal of Surgery 24, no.4 (2017): 52. magiran.com/p1641604
مریم اصغرنیا ، صدیقه پاک سرشت، فاطمه حسین زاده، سودابه کاظمی، فاطمه روجایی، (1395). 'عوارض حاد ناشی از تزریق خون و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی - درمانی پژوهشی الزهراء رشت (1388-1393)'، فصلنامه جراحی ایران، 24(4)، صص.52. magiran.com/p1641604
Dr M. Asgharniya, Dr S. Pakseresht, Dr F. Hoseiinzade, Dr S. Kazemi, Dr F. Rojaei, (2017). 'Acute Transfusion Reactions and Associated Factors in the Obstetric and Gynecologic Teaching Center of Rasht, 2009-2014', Iranian Journal of Surgery, 24(4), pp.52. magiran.com/p1641604
مریم اصغرنیا ؛ صدیقه پاک سرشت؛ فاطمه حسین زاده؛ سودابه کاظمی؛ فاطمه روجایی. "عوارض حاد ناشی از تزریق خون و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی - درمانی پژوهشی الزهراء رشت (1388-1393)". فصلنامه جراحی ایران، 24 ،4 ، 1395، 52. magiran.com/p1641604
Dr M. Asgharniya; Dr S. Pakseresht; Dr F. Hoseiinzade; Dr S. Kazemi; Dr F. Rojaei. "Acute Transfusion Reactions and Associated Factors in the Obstetric and Gynecologic Teaching Center of Rasht, 2009-2014", Iranian Journal of Surgery, 24, 4, 2017, 52. magiran.com/p1641604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال