ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین دارابی، زهرا بهزادی، طلیعه زاهدی، محمدرضا پوربهی، صمد اکبرزاده، افشین استوار، مجید اسدی، محمدجواد حائری نژاد، زهرا سنجیده، ایرج نبی پور ، (1395). همبستگی سطح سرمی آدیپونکتین و ویسفاتین با بیماری ایسکمی قلب در زنان یائسه؛ یک مطالعه جمعیتی، مجله طب جنوب، 19(6)، 1011-1021. magiran.com/p1641781
Hossein Darabi, Zahra Behzadi, Taliaeh Zahedi, Mohammadreza Pourbehi, Samad Akbarzadeh, Afshin Ostovar, Majid Assadi, Mohammad Javad Haerinejad, Zahra Sanjideh, Iraj Nabipour, (2017). The Correlation of Adiponectin, and Visfatin Serum Levels With Ischemic Heart Disease in Postmenopausal women: A population_Based Study, Iranian South Medical Journal, 19(6), 1011-1021. magiran.com/p1641781
حسین دارابی، زهرا بهزادی، طلیعه زاهدی، محمدرضا پوربهی، صمد اکبرزاده، افشین استوار، مجید اسدی، محمدجواد حائری نژاد، زهرا سنجیده، ایرج نبی پور ، همبستگی سطح سرمی آدیپونکتین و ویسفاتین با بیماری ایسکمی قلب در زنان یائسه؛ یک مطالعه جمعیتی. مجله طب جنوب، 1395؛ 19(6): 1011-1021. magiran.com/p1641781
Hossein Darabi, Zahra Behzadi, Taliaeh Zahedi, Mohammadreza Pourbehi, Samad Akbarzadeh, Afshin Ostovar, Majid Assadi, Mohammad Javad Haerinejad, Zahra Sanjideh, Iraj Nabipour, The Correlation of Adiponectin, and Visfatin Serum Levels With Ischemic Heart Disease in Postmenopausal women: A population_Based Study, Iranian South Medical Journal, 2017; 19(6): 1011-1021. magiran.com/p1641781
حسین دارابی، زهرا بهزادی، طلیعه زاهدی، محمدرضا پوربهی، صمد اکبرزاده، افشین استوار، مجید اسدی، محمدجواد حائری نژاد، زهرا سنجیده، ایرج نبی پور ، "همبستگی سطح سرمی آدیپونکتین و ویسفاتین با بیماری ایسکمی قلب در زنان یائسه؛ یک مطالعه جمعیتی"، مجله طب جنوب 19، شماره 6 (1395): 1011-1021. magiran.com/p1641781
Hossein Darabi, Zahra Behzadi, Taliaeh Zahedi, Mohammadreza Pourbehi, Samad Akbarzadeh, Afshin Ostovar, Majid Assadi, Mohammad Javad Haerinejad, Zahra Sanjideh, Iraj Nabipour, "The Correlation of Adiponectin, and Visfatin Serum Levels With Ischemic Heart Disease in Postmenopausal women: A population_Based Study", Iranian South Medical Journal 19, no.6 (2017): 1011-1021. magiran.com/p1641781
حسین دارابی، زهرا بهزادی، طلیعه زاهدی، محمدرضا پوربهی، صمد اکبرزاده، افشین استوار، مجید اسدی، محمدجواد حائری نژاد، زهرا سنجیده، ایرج نبی پور ، (1395). 'همبستگی سطح سرمی آدیپونکتین و ویسفاتین با بیماری ایسکمی قلب در زنان یائسه؛ یک مطالعه جمعیتی'، مجله طب جنوب، 19(6)، صص.1011-1021. magiran.com/p1641781
Hossein Darabi, Zahra Behzadi, Taliaeh Zahedi, Mohammadreza Pourbehi, Samad Akbarzadeh, Afshin Ostovar, Majid Assadi, Mohammad Javad Haerinejad, Zahra Sanjideh, Iraj Nabipour, (2017). 'The Correlation of Adiponectin, and Visfatin Serum Levels With Ischemic Heart Disease in Postmenopausal women: A population_Based Study', Iranian South Medical Journal, 19(6), pp.1011-1021. magiran.com/p1641781
حسین دارابی؛ زهرا بهزادی؛ طلیعه زاهدی؛ محمدرضا پوربهی؛ صمد اکبرزاده؛ افشین استوار؛ مجید اسدی؛ محمدجواد حائری نژاد؛ زهرا سنجیده؛ ایرج نبی پور . "همبستگی سطح سرمی آدیپونکتین و ویسفاتین با بیماری ایسکمی قلب در زنان یائسه؛ یک مطالعه جمعیتی". مجله طب جنوب، 19 ،6 ، 1395، 1011-1021. magiran.com/p1641781
Hossein Darabi; Zahra Behzadi; Taliaeh Zahedi; Mohammadreza Pourbehi; Samad Akbarzadeh; Afshin Ostovar; Majid Assadi; Mohammad Javad Haerinejad; Zahra Sanjideh; Iraj Nabipour. "The Correlation of Adiponectin, and Visfatin Serum Levels With Ischemic Heart Disease in Postmenopausal women: A population_Based Study", Iranian South Medical Journal, 19, 6, 2017, 1011-1021. magiran.com/p1641781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال