ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی سلطان دلال ، شیرین نظام آبادی، محمد کاظم شریفی یزدی، جلال مردانه، مهرناز طاهری پور، (1395). تعیین فراوانی آلودگی شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری درNICU بیمارستان های تهران با باسیلوس سرئوس از مهر 1392 الی اردیبهشت 1393، مجله طب جنوب، 19(6)، 982-988. magiran.com/p1641788
Mohammad Mehdi Soltan Dallal , Shirin Nezamabadi, Mohammadkazem Sharifi Yazdi, Jalal Mardaneh, Mehrnaz Taheripoor, (2017). To Determine the Frequency of Bacillus cereus in Powdered Milk Infant Formula Consuming in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in Tehran Hospitals in 2013-14, Iranian South Medical Journal, 19(6), 982-988. magiran.com/p1641788
محمد مهدی سلطان دلال ، شیرین نظام آبادی، محمد کاظم شریفی یزدی، جلال مردانه، مهرناز طاهری پور، تعیین فراوانی آلودگی شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری درNICU بیمارستان های تهران با باسیلوس سرئوس از مهر 1392 الی اردیبهشت 1393. مجله طب جنوب، 1395؛ 19(6): 982-988. magiran.com/p1641788
Mohammad Mehdi Soltan Dallal , Shirin Nezamabadi, Mohammadkazem Sharifi Yazdi, Jalal Mardaneh, Mehrnaz Taheripoor, To Determine the Frequency of Bacillus cereus in Powdered Milk Infant Formula Consuming in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in Tehran Hospitals in 2013-14, Iranian South Medical Journal, 2017; 19(6): 982-988. magiran.com/p1641788
محمد مهدی سلطان دلال ، شیرین نظام آبادی، محمد کاظم شریفی یزدی، جلال مردانه، مهرناز طاهری پور، "تعیین فراوانی آلودگی شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری درNICU بیمارستان های تهران با باسیلوس سرئوس از مهر 1392 الی اردیبهشت 1393"، مجله طب جنوب 19، شماره 6 (1395): 982-988. magiran.com/p1641788
Mohammad Mehdi Soltan Dallal , Shirin Nezamabadi, Mohammadkazem Sharifi Yazdi, Jalal Mardaneh, Mehrnaz Taheripoor, "To Determine the Frequency of Bacillus cereus in Powdered Milk Infant Formula Consuming in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in Tehran Hospitals in 2013-14", Iranian South Medical Journal 19, no.6 (2017): 982-988. magiran.com/p1641788
محمد مهدی سلطان دلال ، شیرین نظام آبادی، محمد کاظم شریفی یزدی، جلال مردانه، مهرناز طاهری پور، (1395). 'تعیین فراوانی آلودگی شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری درNICU بیمارستان های تهران با باسیلوس سرئوس از مهر 1392 الی اردیبهشت 1393'، مجله طب جنوب، 19(6)، صص.982-988. magiran.com/p1641788
Mohammad Mehdi Soltan Dallal , Shirin Nezamabadi, Mohammadkazem Sharifi Yazdi, Jalal Mardaneh, Mehrnaz Taheripoor, (2017). 'To Determine the Frequency of Bacillus cereus in Powdered Milk Infant Formula Consuming in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in Tehran Hospitals in 2013-14', Iranian South Medical Journal, 19(6), pp.982-988. magiran.com/p1641788
محمد مهدی سلطان دلال ؛ شیرین نظام آبادی؛ محمد کاظم شریفی یزدی؛ جلال مردانه؛ مهرناز طاهری پور. "تعیین فراوانی آلودگی شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری درNICU بیمارستان های تهران با باسیلوس سرئوس از مهر 1392 الی اردیبهشت 1393". مجله طب جنوب، 19 ،6 ، 1395، 982-988. magiran.com/p1641788
Mohammad Mehdi Soltan Dallal ; Shirin Nezamabadi; Mohammadkazem Sharifi Yazdi; Jalal Mardaneh; Mehrnaz Taheripoor. "To Determine the Frequency of Bacillus cereus in Powdered Milk Infant Formula Consuming in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in Tehran Hospitals in 2013-14", Iranian South Medical Journal, 19, 6, 2017, 982-988. magiran.com/p1641788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال