ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره اسدی، محمدکاظم غیبی، افشین شیرکانی، علی موحد، شقایق خدامی، احمد عاشوری نژاد، شکرالله فرخی، (1395). بررسی شیوع و عوامل خطر آسم و بیماری های آلرژیک در کودکان سنین مدرسه (7-6 و 14-13 سال) بر اساس برنامه ISAAC در شهرستان جم، استان بوشهر در سال 1393، مجله طب جنوب، 19(6)، 972-981. magiran.com/p1641790
Tahere Assadi, Mohammadkazem Gheybi, Afshin Shirkani, Ali Movahed, Shaghaeagh Khoddami, Ahmad Ashourinejad, Shokroola Farrokhi , (2017). Study of Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergic Diseases Among School Children (6-7 and 13-14 years) Based on ISAAC Protocol in Jam City, Bushehr Province in 2014, Iranian South Medical Journal, 19(6), 972-981. magiran.com/p1641790
طاهره اسدی، محمدکاظم غیبی، افشین شیرکانی، علی موحد، شقایق خدامی، احمد عاشوری نژاد، شکرالله فرخی، بررسی شیوع و عوامل خطر آسم و بیماری های آلرژیک در کودکان سنین مدرسه (7-6 و 14-13 سال) بر اساس برنامه ISAAC در شهرستان جم، استان بوشهر در سال 1393. مجله طب جنوب، 1395؛ 19(6): 972-981. magiran.com/p1641790
Tahere Assadi, Mohammadkazem Gheybi, Afshin Shirkani, Ali Movahed, Shaghaeagh Khoddami, Ahmad Ashourinejad, Shokroola Farrokhi , Study of Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergic Diseases Among School Children (6-7 and 13-14 years) Based on ISAAC Protocol in Jam City, Bushehr Province in 2014, Iranian South Medical Journal, 2017; 19(6): 972-981. magiran.com/p1641790
طاهره اسدی، محمدکاظم غیبی، افشین شیرکانی، علی موحد، شقایق خدامی، احمد عاشوری نژاد، شکرالله فرخی، "بررسی شیوع و عوامل خطر آسم و بیماری های آلرژیک در کودکان سنین مدرسه (7-6 و 14-13 سال) بر اساس برنامه ISAAC در شهرستان جم، استان بوشهر در سال 1393"، مجله طب جنوب 19، شماره 6 (1395): 972-981. magiran.com/p1641790
Tahere Assadi, Mohammadkazem Gheybi, Afshin Shirkani, Ali Movahed, Shaghaeagh Khoddami, Ahmad Ashourinejad, Shokroola Farrokhi , "Study of Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergic Diseases Among School Children (6-7 and 13-14 years) Based on ISAAC Protocol in Jam City, Bushehr Province in 2014", Iranian South Medical Journal 19, no.6 (2017): 972-981. magiran.com/p1641790
طاهره اسدی، محمدکاظم غیبی، افشین شیرکانی، علی موحد، شقایق خدامی، احمد عاشوری نژاد، شکرالله فرخی، (1395). 'بررسی شیوع و عوامل خطر آسم و بیماری های آلرژیک در کودکان سنین مدرسه (7-6 و 14-13 سال) بر اساس برنامه ISAAC در شهرستان جم، استان بوشهر در سال 1393'، مجله طب جنوب، 19(6)، صص.972-981. magiran.com/p1641790
Tahere Assadi, Mohammadkazem Gheybi, Afshin Shirkani, Ali Movahed, Shaghaeagh Khoddami, Ahmad Ashourinejad, Shokroola Farrokhi , (2017). 'Study of Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergic Diseases Among School Children (6-7 and 13-14 years) Based on ISAAC Protocol in Jam City, Bushehr Province in 2014', Iranian South Medical Journal, 19(6), pp.972-981. magiran.com/p1641790
طاهره اسدی؛ محمدکاظم غیبی؛ افشین شیرکانی؛ علی موحد؛ شقایق خدامی؛ احمد عاشوری نژاد؛ شکرالله فرخی. "بررسی شیوع و عوامل خطر آسم و بیماری های آلرژیک در کودکان سنین مدرسه (7-6 و 14-13 سال) بر اساس برنامه ISAAC در شهرستان جم، استان بوشهر در سال 1393". مجله طب جنوب، 19 ،6 ، 1395، 972-981. magiran.com/p1641790
Tahere Assadi; Mohammadkazem Gheybi; Afshin Shirkani; Ali Movahed; Shaghaeagh Khoddami; Ahmad Ashourinejad; Shokroola Farrokhi . "Study of Prevalence and Risk Factors of Asthma and Allergic Diseases Among School Children (6-7 and 13-14 years) Based on ISAAC Protocol in Jam City, Bushehr Province in 2014", Iranian South Medical Journal, 19, 6, 2017, 972-981. magiran.com/p1641790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال