ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مرادی، افشین شیرکانی، رحیم طهماسبی، عبدالمجید عمرانی، شکرالله فرخی ، (1395). ارتباط بیماری های آلرژی و عوامل حساسیت زای استنشاقی بر اساس تست پوستی پریک در استان بوشهر، مجله طب جنوب، 19(6)، 962-971. magiran.com/p1641791
Ali Moradi, Afshin Shirkani, Rahim Tahmasebi, Abdolmajid Omrani, Shokrollah Farrokhi , (2017). Association Between Aeroallergens and Allergic Diseases Based on Skin Prick Test in Bushehr Province, Iranian South Medical Journal, 19(6), 962-971. magiran.com/p1641791
علی مرادی، افشین شیرکانی، رحیم طهماسبی، عبدالمجید عمرانی، شکرالله فرخی ، ارتباط بیماری های آلرژی و عوامل حساسیت زای استنشاقی بر اساس تست پوستی پریک در استان بوشهر. مجله طب جنوب، 1395؛ 19(6): 962-971. magiran.com/p1641791
Ali Moradi, Afshin Shirkani, Rahim Tahmasebi, Abdolmajid Omrani, Shokrollah Farrokhi , Association Between Aeroallergens and Allergic Diseases Based on Skin Prick Test in Bushehr Province, Iranian South Medical Journal, 2017; 19(6): 962-971. magiran.com/p1641791
علی مرادی، افشین شیرکانی، رحیم طهماسبی، عبدالمجید عمرانی، شکرالله فرخی ، "ارتباط بیماری های آلرژی و عوامل حساسیت زای استنشاقی بر اساس تست پوستی پریک در استان بوشهر"، مجله طب جنوب 19، شماره 6 (1395): 962-971. magiran.com/p1641791
Ali Moradi, Afshin Shirkani, Rahim Tahmasebi, Abdolmajid Omrani, Shokrollah Farrokhi , "Association Between Aeroallergens and Allergic Diseases Based on Skin Prick Test in Bushehr Province", Iranian South Medical Journal 19, no.6 (2017): 962-971. magiran.com/p1641791
علی مرادی، افشین شیرکانی، رحیم طهماسبی، عبدالمجید عمرانی، شکرالله فرخی ، (1395). 'ارتباط بیماری های آلرژی و عوامل حساسیت زای استنشاقی بر اساس تست پوستی پریک در استان بوشهر'، مجله طب جنوب، 19(6)، صص.962-971. magiran.com/p1641791
Ali Moradi, Afshin Shirkani, Rahim Tahmasebi, Abdolmajid Omrani, Shokrollah Farrokhi , (2017). 'Association Between Aeroallergens and Allergic Diseases Based on Skin Prick Test in Bushehr Province', Iranian South Medical Journal, 19(6), pp.962-971. magiran.com/p1641791
علی مرادی؛ افشین شیرکانی؛ رحیم طهماسبی؛ عبدالمجید عمرانی؛ شکرالله فرخی . "ارتباط بیماری های آلرژی و عوامل حساسیت زای استنشاقی بر اساس تست پوستی پریک در استان بوشهر". مجله طب جنوب، 19 ،6 ، 1395، 962-971. magiran.com/p1641791
Ali Moradi; Afshin Shirkani; Rahim Tahmasebi; Abdolmajid Omrani; Shokrollah Farrokhi . "Association Between Aeroallergens and Allergic Diseases Based on Skin Prick Test in Bushehr Province", Iranian South Medical Journal, 19, 6, 2017, 962-971. magiran.com/p1641791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال