ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا حاجی غلامی، زیبا ویسی ملک شاهی ، (1395). نانو حامل پلیمری Diblock و کورکومین، رویکردی جدید به منظور غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان سینه، مجله طب جنوب، 19(6)، 951-961. magiran.com/p1641792
Samira Hajigholami, Ziba Vaise Malekshahi , (2017). Nano Packaged Diblock and Curcumin: a New Approach Inorder To Drug Resistance in Breast Cancer, Iranian South Medical Journal, 19(6), 951-961. magiran.com/p1641792
سمیرا حاجی غلامی، زیبا ویسی ملک شاهی ، نانو حامل پلیمری Diblock و کورکومین، رویکردی جدید به منظور غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان سینه. مجله طب جنوب، 1395؛ 19(6): 951-961. magiran.com/p1641792
Samira Hajigholami, Ziba Vaise Malekshahi , Nano Packaged Diblock and Curcumin: a New Approach Inorder To Drug Resistance in Breast Cancer, Iranian South Medical Journal, 2017; 19(6): 951-961. magiran.com/p1641792
سمیرا حاجی غلامی، زیبا ویسی ملک شاهی ، "نانو حامل پلیمری Diblock و کورکومین، رویکردی جدید به منظور غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان سینه"، مجله طب جنوب 19، شماره 6 (1395): 951-961. magiran.com/p1641792
Samira Hajigholami, Ziba Vaise Malekshahi , "Nano Packaged Diblock and Curcumin: a New Approach Inorder To Drug Resistance in Breast Cancer", Iranian South Medical Journal 19, no.6 (2017): 951-961. magiran.com/p1641792
سمیرا حاجی غلامی، زیبا ویسی ملک شاهی ، (1395). 'نانو حامل پلیمری Diblock و کورکومین، رویکردی جدید به منظور غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان سینه'، مجله طب جنوب، 19(6)، صص.951-961. magiran.com/p1641792
Samira Hajigholami, Ziba Vaise Malekshahi , (2017). 'Nano Packaged Diblock and Curcumin: a New Approach Inorder To Drug Resistance in Breast Cancer', Iranian South Medical Journal, 19(6), pp.951-961. magiran.com/p1641792
سمیرا حاجی غلامی؛ زیبا ویسی ملک شاهی . "نانو حامل پلیمری Diblock و کورکومین، رویکردی جدید به منظور غلبه بر مقاومت دارویی در سرطان سینه". مجله طب جنوب، 19 ،6 ، 1395، 951-961. magiran.com/p1641792
Samira Hajigholami; Ziba Vaise Malekshahi . "Nano Packaged Diblock and Curcumin: a New Approach Inorder To Drug Resistance in Breast Cancer", Iranian South Medical Journal, 19, 6, 2017, 951-961. magiran.com/p1641792
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال