ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی متولی زاده اردکانی ، مهسا شیرانی، احمد هاشمی، زهره بصیری، یزدان رحمتی، نوین نیک بخش، سحر ادریسی، شهلا محمدگنجی، (1395). مطالعه وضعیت متیلاسیون ژن های _NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL2 در جمعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران، مجله طب جنوب، 19(6)، 940-950. magiran.com/p1641793
Ali Motevalizadeh Ardekani , Mahsa Shirani, Ahmad Hashemi, Zohre Basiri, Yazdan Rahmati, Novin Nikbakhsh, Sahar Edrisi, Shahla Mohammadganji, (2017). Methylation Status of NANOG1, RASSF1A, SFN, CASP8, WIF1,CTSL2 Genes in Iranian Breast Cancer Patients, Iranian South Medical Journal, 19(6), 940-950. magiran.com/p1641793
علی متولی زاده اردکانی ، مهسا شیرانی، احمد هاشمی، زهره بصیری، یزدان رحمتی، نوین نیک بخش، سحر ادریسی، شهلا محمدگنجی، مطالعه وضعیت متیلاسیون ژن های _NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL2 در جمعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران. مجله طب جنوب، 1395؛ 19(6): 940-950. magiran.com/p1641793
Ali Motevalizadeh Ardekani , Mahsa Shirani, Ahmad Hashemi, Zohre Basiri, Yazdan Rahmati, Novin Nikbakhsh, Sahar Edrisi, Shahla Mohammadganji, Methylation Status of NANOG1, RASSF1A, SFN, CASP8, WIF1,CTSL2 Genes in Iranian Breast Cancer Patients, Iranian South Medical Journal, 2017; 19(6): 940-950. magiran.com/p1641793
علی متولی زاده اردکانی ، مهسا شیرانی، احمد هاشمی، زهره بصیری، یزدان رحمتی، نوین نیک بخش، سحر ادریسی، شهلا محمدگنجی، "مطالعه وضعیت متیلاسیون ژن های _NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL2 در جمعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران"، مجله طب جنوب 19، شماره 6 (1395): 940-950. magiran.com/p1641793
Ali Motevalizadeh Ardekani , Mahsa Shirani, Ahmad Hashemi, Zohre Basiri, Yazdan Rahmati, Novin Nikbakhsh, Sahar Edrisi, Shahla Mohammadganji, "Methylation Status of NANOG1, RASSF1A, SFN, CASP8, WIF1,CTSL2 Genes in Iranian Breast Cancer Patients", Iranian South Medical Journal 19, no.6 (2017): 940-950. magiran.com/p1641793
علی متولی زاده اردکانی ، مهسا شیرانی، احمد هاشمی، زهره بصیری، یزدان رحمتی، نوین نیک بخش، سحر ادریسی، شهلا محمدگنجی، (1395). 'مطالعه وضعیت متیلاسیون ژن های _NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL2 در جمعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران'، مجله طب جنوب، 19(6)، صص.940-950. magiran.com/p1641793
Ali Motevalizadeh Ardekani , Mahsa Shirani, Ahmad Hashemi, Zohre Basiri, Yazdan Rahmati, Novin Nikbakhsh, Sahar Edrisi, Shahla Mohammadganji, (2017). 'Methylation Status of NANOG1, RASSF1A, SFN, CASP8, WIF1,CTSL2 Genes in Iranian Breast Cancer Patients', Iranian South Medical Journal, 19(6), pp.940-950. magiran.com/p1641793
علی متولی زاده اردکانی ؛ مهسا شیرانی؛ احمد هاشمی؛ زهره بصیری؛ یزدان رحمتی؛ نوین نیک بخش؛ سحر ادریسی؛ شهلا محمدگنجی. "مطالعه وضعیت متیلاسیون ژن های _NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL2 در جمعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران". مجله طب جنوب، 19 ،6 ، 1395، 940-950. magiran.com/p1641793
Ali Motevalizadeh Ardekani ; Mahsa Shirani; Ahmad Hashemi; Zohre Basiri; Yazdan Rahmati; Novin Nikbakhsh; Sahar Edrisi; Shahla Mohammadganji. "Methylation Status of NANOG1, RASSF1A, SFN, CASP8, WIF1,CTSL2 Genes in Iranian Breast Cancer Patients", Iranian South Medical Journal, 19, 6, 2017, 940-950. magiran.com/p1641793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال