ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زیور صالحی ، زهرا غلامی نیا، محمدرضا پنج تن پناه، (1395). ارتباط پلی مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 با بروز کاتاراکت در جمعیت گیلان، مجله طب جنوب، 19(6)، 931-939. magiran.com/p1641794
Zivar Salehi , Zahra Gholaminia, Mohammad Reza Panjtanpanah, (2017). Association of HSP70-2 Gene 1267A/G Polymorphism With Cataract Incidence Among Guilan Population, Iranian South Medical Journal, 19(6), 931-939. magiran.com/p1641794
زیور صالحی ، زهرا غلامی نیا، محمدرضا پنج تن پناه، ارتباط پلی مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 با بروز کاتاراکت در جمعیت گیلان. مجله طب جنوب، 1395؛ 19(6): 931-939. magiran.com/p1641794
Zivar Salehi , Zahra Gholaminia, Mohammad Reza Panjtanpanah, Association of HSP70-2 Gene 1267A/G Polymorphism With Cataract Incidence Among Guilan Population, Iranian South Medical Journal, 2017; 19(6): 931-939. magiran.com/p1641794
زیور صالحی ، زهرا غلامی نیا، محمدرضا پنج تن پناه، "ارتباط پلی مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 با بروز کاتاراکت در جمعیت گیلان"، مجله طب جنوب 19، شماره 6 (1395): 931-939. magiran.com/p1641794
Zivar Salehi , Zahra Gholaminia, Mohammad Reza Panjtanpanah, "Association of HSP70-2 Gene 1267A/G Polymorphism With Cataract Incidence Among Guilan Population", Iranian South Medical Journal 19, no.6 (2017): 931-939. magiran.com/p1641794
زیور صالحی ، زهرا غلامی نیا، محمدرضا پنج تن پناه، (1395). 'ارتباط پلی مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 با بروز کاتاراکت در جمعیت گیلان'، مجله طب جنوب، 19(6)، صص.931-939. magiran.com/p1641794
Zivar Salehi , Zahra Gholaminia, Mohammad Reza Panjtanpanah, (2017). 'Association of HSP70-2 Gene 1267A/G Polymorphism With Cataract Incidence Among Guilan Population', Iranian South Medical Journal, 19(6), pp.931-939. magiran.com/p1641794
زیور صالحی ؛ زهرا غلامی نیا؛ محمدرضا پنج تن پناه. "ارتباط پلی مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 با بروز کاتاراکت در جمعیت گیلان". مجله طب جنوب، 19 ،6 ، 1395، 931-939. magiran.com/p1641794
Zivar Salehi ; Zahra Gholaminia; Mohammad Reza Panjtanpanah. "Association of HSP70-2 Gene 1267A/G Polymorphism With Cataract Incidence Among Guilan Population", Iranian South Medical Journal, 19, 6, 2017, 931-939. magiran.com/p1641794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال