ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه فرهادی کلاه کج، سهراب الوانی نژاد، ابراهیم ادهمی، پیام فیاض، (1395). تاثیر دارواش موخور (Loranthus europaeus) بر برخی عناصر غذایی و صفات مورفولوژیک برگ درختان کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های حوزه یاسوج، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 14(1)، 58-67. magiran.com/p1642067
S. Farhadi Kolahkaj, S. Alvaninejad , E. Adhami, P. Fayyaz, (2016). Effect of mistletoe (Loranthus europaeus) on some nutrients elements and morphological traits of maple trees leaves (Acer monspessulanum Subsp. Cinerascens) in Yasouj forests, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 14(1), 58-67. magiran.com/p1642067
سمیه فرهادی کلاه کج، سهراب الوانی نژاد، ابراهیم ادهمی، پیام فیاض، تاثیر دارواش موخور (Loranthus europaeus) بر برخی عناصر غذایی و صفات مورفولوژیک برگ درختان کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های حوزه یاسوج. مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 1395؛ 14(1): 58-67. magiran.com/p1642067
S. Farhadi Kolahkaj, S. Alvaninejad , E. Adhami, P. Fayyaz, Effect of mistletoe (Loranthus europaeus) on some nutrients elements and morphological traits of maple trees leaves (Acer monspessulanum Subsp. Cinerascens) in Yasouj forests, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2016; 14(1): 58-67. magiran.com/p1642067
سمیه فرهادی کلاه کج، سهراب الوانی نژاد، ابراهیم ادهمی، پیام فیاض، "تاثیر دارواش موخور (Loranthus europaeus) بر برخی عناصر غذایی و صفات مورفولوژیک برگ درختان کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های حوزه یاسوج"، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 14، شماره 1 (1395): 58-67. magiran.com/p1642067
S. Farhadi Kolahkaj, S. Alvaninejad , E. Adhami, P. Fayyaz, "Effect of mistletoe (Loranthus europaeus) on some nutrients elements and morphological traits of maple trees leaves (Acer monspessulanum Subsp. Cinerascens) in Yasouj forests", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 14, no.1 (2016): 58-67. magiran.com/p1642067
سمیه فرهادی کلاه کج، سهراب الوانی نژاد، ابراهیم ادهمی، پیام فیاض، (1395). 'تاثیر دارواش موخور (Loranthus europaeus) بر برخی عناصر غذایی و صفات مورفولوژیک برگ درختان کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های حوزه یاسوج'، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 14(1)، صص.58-67. magiran.com/p1642067
S. Farhadi Kolahkaj, S. Alvaninejad , E. Adhami, P. Fayyaz, (2016). 'Effect of mistletoe (Loranthus europaeus) on some nutrients elements and morphological traits of maple trees leaves (Acer monspessulanum Subsp. Cinerascens) in Yasouj forests', Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 14(1), pp.58-67. magiran.com/p1642067
سمیه فرهادی کلاه کج؛ سهراب الوانی نژاد؛ ابراهیم ادهمی؛ پیام فیاض. "تاثیر دارواش موخور (Loranthus europaeus) بر برخی عناصر غذایی و صفات مورفولوژیک برگ درختان کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های حوزه یاسوج". مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 14 ،1 ، 1395، 58-67. magiran.com/p1642067
S. Farhadi Kolahkaj; S. Alvaninejad ; E. Adhami; P. Fayyaz. "Effect of mistletoe (Loranthus europaeus) on some nutrients elements and morphological traits of maple trees leaves (Acer monspessulanum Subsp. Cinerascens) in Yasouj forests", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 14, 1, 2016, 58-67. magiran.com/p1642067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال