ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی خان محمدی، محمد رحیمی، داود کرتولی نژاد، (1395). تحلیل خطر آتش سوزی جنگل های هیرکانی شمال شرق ایران با استفاده از شاخص های کچ-بایرام و مک-آرتور، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 14(1)، 48-57. magiran.com/p1642069
M. Khanmohammadi, M. Rahimi , D. Kartoolinezhad, (2016). Wildfires Risk Assessment of North-East Hyrcanyan Forests of Iran by using Keetch-Byram and Mc-Arthur Indices, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 14(1), 48-57. magiran.com/p1642069
مرتضی خان محمدی، محمد رحیمی، داود کرتولی نژاد، تحلیل خطر آتش سوزی جنگل های هیرکانی شمال شرق ایران با استفاده از شاخص های کچ-بایرام و مک-آرتور. مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 1395؛ 14(1): 48-57. magiran.com/p1642069
M. Khanmohammadi, M. Rahimi , D. Kartoolinezhad, Wildfires Risk Assessment of North-East Hyrcanyan Forests of Iran by using Keetch-Byram and Mc-Arthur Indices, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2016; 14(1): 48-57. magiran.com/p1642069
مرتضی خان محمدی، محمد رحیمی، داود کرتولی نژاد، "تحلیل خطر آتش سوزی جنگل های هیرکانی شمال شرق ایران با استفاده از شاخص های کچ-بایرام و مک-آرتور"، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 14، شماره 1 (1395): 48-57. magiran.com/p1642069
M. Khanmohammadi, M. Rahimi , D. Kartoolinezhad, "Wildfires Risk Assessment of North-East Hyrcanyan Forests of Iran by using Keetch-Byram and Mc-Arthur Indices", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 14, no.1 (2016): 48-57. magiran.com/p1642069
مرتضی خان محمدی، محمد رحیمی، داود کرتولی نژاد، (1395). 'تحلیل خطر آتش سوزی جنگل های هیرکانی شمال شرق ایران با استفاده از شاخص های کچ-بایرام و مک-آرتور'، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 14(1)، صص.48-57. magiran.com/p1642069
M. Khanmohammadi, M. Rahimi , D. Kartoolinezhad, (2016). 'Wildfires Risk Assessment of North-East Hyrcanyan Forests of Iran by using Keetch-Byram and Mc-Arthur Indices', Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 14(1), pp.48-57. magiran.com/p1642069
مرتضی خان محمدی؛ محمد رحیمی؛ داود کرتولی نژاد. "تحلیل خطر آتش سوزی جنگل های هیرکانی شمال شرق ایران با استفاده از شاخص های کچ-بایرام و مک-آرتور". مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 14 ،1 ، 1395، 48-57. magiran.com/p1642069
M. Khanmohammadi; M. Rahimi ; D. Kartoolinezhad. "Wildfires Risk Assessment of North-East Hyrcanyan Forests of Iran by using Keetch-Byram and Mc-Arthur Indices", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 14, 1, 2016, 48-57. magiran.com/p1642069
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال