ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا بابایی، سیدعلی اصغر فتحی، ابراهیم گیلاسیان، حسن بریمانی ورندی، (1395). فراوانی و تغییرات جمعیت مگس های (Syrphidae (Diptera: Brachycera در ارتفاعات مختلف شهرستان ساری، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 14(1)، 12-21. magiran.com/p1642076
M.R. Babaei , A.A. Fathi, E. Gilasian, H. Barimani Varandi, (2016). Abundance and population fluctuations of syrphid flies (Diptera: Syrphidae) in altitudinal gradient in Sari, Iran, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 14(1), 12-21. magiran.com/p1642076
محمدرضا بابایی، سیدعلی اصغر فتحی، ابراهیم گیلاسیان، حسن بریمانی ورندی، فراوانی و تغییرات جمعیت مگس های (Syrphidae (Diptera: Brachycera در ارتفاعات مختلف شهرستان ساری. مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 1395؛ 14(1): 12-21. magiran.com/p1642076
M.R. Babaei , A.A. Fathi, E. Gilasian, H. Barimani Varandi, Abundance and population fluctuations of syrphid flies (Diptera: Syrphidae) in altitudinal gradient in Sari, Iran, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2016; 14(1): 12-21. magiran.com/p1642076
محمدرضا بابایی، سیدعلی اصغر فتحی، ابراهیم گیلاسیان، حسن بریمانی ورندی، "فراوانی و تغییرات جمعیت مگس های (Syrphidae (Diptera: Brachycera در ارتفاعات مختلف شهرستان ساری"، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 14، شماره 1 (1395): 12-21. magiran.com/p1642076
M.R. Babaei , A.A. Fathi, E. Gilasian, H. Barimani Varandi, "Abundance and population fluctuations of syrphid flies (Diptera: Syrphidae) in altitudinal gradient in Sari, Iran", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 14, no.1 (2016): 12-21. magiran.com/p1642076
محمدرضا بابایی، سیدعلی اصغر فتحی، ابراهیم گیلاسیان، حسن بریمانی ورندی، (1395). 'فراوانی و تغییرات جمعیت مگس های (Syrphidae (Diptera: Brachycera در ارتفاعات مختلف شهرستان ساری'، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 14(1)، صص.12-21. magiran.com/p1642076
M.R. Babaei , A.A. Fathi, E. Gilasian, H. Barimani Varandi, (2016). 'Abundance and population fluctuations of syrphid flies (Diptera: Syrphidae) in altitudinal gradient in Sari, Iran', Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 14(1), pp.12-21. magiran.com/p1642076
محمدرضا بابایی؛ سیدعلی اصغر فتحی؛ ابراهیم گیلاسیان؛ حسن بریمانی ورندی. "فراوانی و تغییرات جمعیت مگس های (Syrphidae (Diptera: Brachycera در ارتفاعات مختلف شهرستان ساری". مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 14 ،1 ، 1395، 12-21. magiran.com/p1642076
M.R. Babaei ; A.A. Fathi; E. Gilasian; H. Barimani Varandi. "Abundance and population fluctuations of syrphid flies (Diptera: Syrphidae) in altitudinal gradient in Sari, Iran", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 14, 1, 2016, 12-21. magiran.com/p1642076
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال