ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه زاده رحیم، ایرج رداد، حسن بهزادی، (1395). مقایسه رفتار اطلاع یابی زعفران کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4(4)، 313-334. magiran.com/p1642308
Somaye Zadehrahim, Iraj Radad, Hassan Behzadi, (2017). A Comparative Study of information searching behavior of elite saffron farmers with that of normal saffron farmers in South Khorasan province, Saffron Agronomy and Technology, 4(4), 313-334. magiran.com/p1642308
سمیه زاده رحیم، ایرج رداد، حسن بهزادی، مقایسه رفتار اطلاع یابی زعفران کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1395؛ 4(4): 313-334. magiran.com/p1642308
Somaye Zadehrahim, Iraj Radad, Hassan Behzadi, A Comparative Study of information searching behavior of elite saffron farmers with that of normal saffron farmers in South Khorasan province, Saffron Agronomy and Technology, 2017; 4(4): 313-334. magiran.com/p1642308
سمیه زاده رحیم، ایرج رداد، حسن بهزادی، "مقایسه رفتار اطلاع یابی زعفران کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 4، شماره 4 (1395): 313-334. magiran.com/p1642308
Somaye Zadehrahim, Iraj Radad, Hassan Behzadi, "A Comparative Study of information searching behavior of elite saffron farmers with that of normal saffron farmers in South Khorasan province", Saffron Agronomy and Technology 4, no.4 (2017): 313-334. magiran.com/p1642308
سمیه زاده رحیم، ایرج رداد، حسن بهزادی، (1395). 'مقایسه رفتار اطلاع یابی زعفران کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4(4)، صص.313-334. magiran.com/p1642308
Somaye Zadehrahim, Iraj Radad, Hassan Behzadi, (2017). 'A Comparative Study of information searching behavior of elite saffron farmers with that of normal saffron farmers in South Khorasan province', Saffron Agronomy and Technology, 4(4), pp.313-334. magiran.com/p1642308
سمیه زاده رحیم؛ ایرج رداد؛ حسن بهزادی. "مقایسه رفتار اطلاع یابی زعفران کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4 ،4 ، 1395، 313-334. magiran.com/p1642308
Somaye Zadehrahim; Iraj Radad; Hassan Behzadi. "A Comparative Study of information searching behavior of elite saffron farmers with that of normal saffron farmers in South Khorasan province", Saffron Agronomy and Technology, 4, 4, 2017, 313-334. magiran.com/p1642308
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال