ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید شکرپور، زینب عابدی، سیامک کلانتری، سید علیرضا سلامی، (1395). بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4(4)، 257-265. magiran.com/p1642316
Majid Shokrpour , Zeinab Abedi, Siamak Kalantari, Seyed Alireza Salami, (2017). Study of genetic variation in some Iranian saffron accessions using molecular markers of RAPD and ISSR, Saffron Agronomy and Technology, 4(4), 257-265. magiran.com/p1642316
مجید شکرپور، زینب عابدی، سیامک کلانتری، سید علیرضا سلامی، بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1395؛ 4(4): 257-265. magiran.com/p1642316
Majid Shokrpour , Zeinab Abedi, Siamak Kalantari, Seyed Alireza Salami, Study of genetic variation in some Iranian saffron accessions using molecular markers of RAPD and ISSR, Saffron Agronomy and Technology, 2017; 4(4): 257-265. magiran.com/p1642316
مجید شکرپور، زینب عابدی، سیامک کلانتری، سید علیرضا سلامی، "بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 4، شماره 4 (1395): 257-265. magiran.com/p1642316
Majid Shokrpour , Zeinab Abedi, Siamak Kalantari, Seyed Alireza Salami, "Study of genetic variation in some Iranian saffron accessions using molecular markers of RAPD and ISSR", Saffron Agronomy and Technology 4, no.4 (2017): 257-265. magiran.com/p1642316
مجید شکرپور، زینب عابدی، سیامک کلانتری، سید علیرضا سلامی، (1395). 'بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4(4)، صص.257-265. magiran.com/p1642316
Majid Shokrpour , Zeinab Abedi, Siamak Kalantari, Seyed Alireza Salami, (2017). 'Study of genetic variation in some Iranian saffron accessions using molecular markers of RAPD and ISSR', Saffron Agronomy and Technology, 4(4), pp.257-265. magiran.com/p1642316
مجید شکرپور؛ زینب عابدی؛ سیامک کلانتری؛ سید علیرضا سلامی. "بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4 ،4 ، 1395، 257-265. magiran.com/p1642316
Majid Shokrpour ; Zeinab Abedi; Siamak Kalantari; Seyed Alireza Salami. "Study of genetic variation in some Iranian saffron accessions using molecular markers of RAPD and ISSR", Saffron Agronomy and Technology, 4, 4, 2017, 257-265. magiran.com/p1642316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال