ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروز کشانی، نفیسه شاملو، سید محمد رضوی، زهره جعفری اشکاوندی، آرزو خلق آموز، (1395). بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده های دندان پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال های 1376-92، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 12(4)، 390-398. magiran.com/p1642555
Forooz Keshani, Nafiseh Shamloo, Seyed Mohammad Razavi, Zohre Jafari Ashkavandi, Arezoo Kholghamuz, (2017). The frequency of ameloblastoma in the archives of the School of Dentistry Qazvin, Isfahan, Shiraz and Tehran shahid beheshti in a 17-year-old away, Journal of Isfahan Dental School, 12(4), 390-398. magiran.com/p1642555
فروز کشانی، نفیسه شاملو، سید محمد رضوی، زهره جعفری اشکاوندی، آرزو خلق آموز، بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده های دندان پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال های 1376-92. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 1395؛ 12(4): 390-398. magiran.com/p1642555
Forooz Keshani, Nafiseh Shamloo, Seyed Mohammad Razavi, Zohre Jafari Ashkavandi, Arezoo Kholghamuz, The frequency of ameloblastoma in the archives of the School of Dentistry Qazvin, Isfahan, Shiraz and Tehran shahid beheshti in a 17-year-old away, Journal of Isfahan Dental School, 2017; 12(4): 390-398. magiran.com/p1642555
فروز کشانی، نفیسه شاملو، سید محمد رضوی، زهره جعفری اشکاوندی، آرزو خلق آموز، "بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده های دندان پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال های 1376-92"، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 12، شماره 4 (1395): 390-398. magiran.com/p1642555
Forooz Keshani, Nafiseh Shamloo, Seyed Mohammad Razavi, Zohre Jafari Ashkavandi, Arezoo Kholghamuz, "The frequency of ameloblastoma in the archives of the School of Dentistry Qazvin, Isfahan, Shiraz and Tehran shahid beheshti in a 17-year-old away", Journal of Isfahan Dental School 12, no.4 (2017): 390-398. magiran.com/p1642555
فروز کشانی، نفیسه شاملو، سید محمد رضوی، زهره جعفری اشکاوندی، آرزو خلق آموز، (1395). 'بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده های دندان پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال های 1376-92'، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 12(4)، صص.390-398. magiran.com/p1642555
Forooz Keshani, Nafiseh Shamloo, Seyed Mohammad Razavi, Zohre Jafari Ashkavandi, Arezoo Kholghamuz, (2017). 'The frequency of ameloblastoma in the archives of the School of Dentistry Qazvin, Isfahan, Shiraz and Tehran shahid beheshti in a 17-year-old away', Journal of Isfahan Dental School, 12(4), pp.390-398. magiran.com/p1642555
فروز کشانی؛ نفیسه شاملو؛ سید محمد رضوی؛ زهره جعفری اشکاوندی؛ آرزو خلق آموز. "بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده های دندان پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال های 1376-92". مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 12 ،4 ، 1395، 390-398. magiran.com/p1642555
Forooz Keshani; Nafiseh Shamloo; Seyed Mohammad Razavi; Zohre Jafari Ashkavandi; Arezoo Kholghamuz. "The frequency of ameloblastoma in the archives of the School of Dentistry Qazvin, Isfahan, Shiraz and Tehran shahid beheshti in a 17-year-old away", Journal of Isfahan Dental School, 12, 4, 2017, 390-398. magiran.com/p1642555
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال