ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم ممنوعی، محمدرضا کرمی نژاد، محمدحسن راشد محصل، پرویز شیمی، احمد آئین، (1395). ارزیابی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 30(3)، 368-378. magiran.com/p1642639
Ebrahim Mamnoie, Mohammad Reza Karami Nejad, Mohammad Hasan Rashed Mohassel, Parviz Shimi, Ahmad Aeen, (2016). Evaluation of some Herbicides for Potato (Solanum tuberosum L.) Weed Control in Jiroft and Karaj, Journal of plant protection, 30(3), 368-378. magiran.com/p1642639
ابراهیم ممنوعی، محمدرضا کرمی نژاد، محمدحسن راشد محصل، پرویز شیمی، احمد آئین، ارزیابی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1395؛ 30(3): 368-378. magiran.com/p1642639
Ebrahim Mamnoie, Mohammad Reza Karami Nejad, Mohammad Hasan Rashed Mohassel, Parviz Shimi, Ahmad Aeen, Evaluation of some Herbicides for Potato (Solanum tuberosum L.) Weed Control in Jiroft and Karaj, Journal of plant protection, 2016; 30(3): 368-378. magiran.com/p1642639
ابراهیم ممنوعی، محمدرضا کرمی نژاد، محمدحسن راشد محصل، پرویز شیمی، احمد آئین، "ارزیابی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 30، شماره 3 (1395): 368-378. magiran.com/p1642639
Ebrahim Mamnoie, Mohammad Reza Karami Nejad, Mohammad Hasan Rashed Mohassel, Parviz Shimi, Ahmad Aeen, "Evaluation of some Herbicides for Potato (Solanum tuberosum L.) Weed Control in Jiroft and Karaj", Journal of plant protection 30, no.3 (2016): 368-378. magiran.com/p1642639
ابراهیم ممنوعی، محمدرضا کرمی نژاد، محمدحسن راشد محصل، پرویز شیمی، احمد آئین، (1395). 'ارزیابی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 30(3)، صص.368-378. magiran.com/p1642639
Ebrahim Mamnoie, Mohammad Reza Karami Nejad, Mohammad Hasan Rashed Mohassel, Parviz Shimi, Ahmad Aeen, (2016). 'Evaluation of some Herbicides for Potato (Solanum tuberosum L.) Weed Control in Jiroft and Karaj', Journal of plant protection, 30(3), pp.368-378. magiran.com/p1642639
ابراهیم ممنوعی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز شیمی؛ احمد آئین. "ارزیابی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در جیرفت و کرج". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 30 ،3 ، 1395، 368-378. magiran.com/p1642639
Ebrahim Mamnoie; Mohammad Reza Karami Nejad; Mohammad Hasan Rashed Mohassel; Parviz Shimi; Ahmad Aeen. "Evaluation of some Herbicides for Potato (Solanum tuberosum L.) Weed Control in Jiroft and Karaj", Journal of plant protection, 30, 3, 2016, 368-378. magiran.com/p1642639
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال