ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگین کارگر، فروغ مرتضایی نژاد، (1395). بررسی میزان تریگونلین و شاخص های رشد در محیط کشت تقویت شده با ورمی کمپوست و کود شیمیایی در گیاه شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32(5)، 868-879. magiran.com/p1643121
N. Kargar, Forough Mortezaienezhad, (2017). Evaluating the amount of trigonelline and growth factors on the medium reinforced with vermicompost and chemical fertilizer in Iranian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32(5), 868-879. magiran.com/p1643121
نگین کارگر، فروغ مرتضایی نژاد، بررسی میزان تریگونلین و شاخص های رشد در محیط کشت تقویت شده با ورمی کمپوست و کود شیمیایی در گیاه شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1395؛ 32(5): 868-879. magiran.com/p1643121
N. Kargar, Forough Mortezaienezhad, Evaluating the amount of trigonelline and growth factors on the medium reinforced with vermicompost and chemical fertilizer in Iranian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2017; 32(5): 868-879. magiran.com/p1643121
نگین کارگر، فروغ مرتضایی نژاد، "بررسی میزان تریگونلین و شاخص های رشد در محیط کشت تقویت شده با ورمی کمپوست و کود شیمیایی در گیاه شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 32، شماره 5 (1395): 868-879. magiran.com/p1643121
N. Kargar, Forough Mortezaienezhad, "Evaluating the amount of trigonelline and growth factors on the medium reinforced with vermicompost and chemical fertilizer in Iranian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 32, no.5 (2017): 868-879. magiran.com/p1643121
نگین کارگر، فروغ مرتضایی نژاد، (1395). 'بررسی میزان تریگونلین و شاخص های رشد در محیط کشت تقویت شده با ورمی کمپوست و کود شیمیایی در گیاه شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32(5)، صص.868-879. magiran.com/p1643121
N. Kargar, Forough Mortezaienezhad, (2017). 'Evaluating the amount of trigonelline and growth factors on the medium reinforced with vermicompost and chemical fertilizer in Iranian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32(5), pp.868-879. magiran.com/p1643121
نگین کارگر؛ فروغ مرتضایی نژاد. "بررسی میزان تریگونلین و شاخص های رشد در محیط کشت تقویت شده با ورمی کمپوست و کود شیمیایی در گیاه شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32 ،5 ، 1395، 868-879. magiran.com/p1643121
N. Kargar; Forough Mortezaienezhad. "Evaluating the amount of trigonelline and growth factors on the medium reinforced with vermicompost and chemical fertilizer in Iranian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32, 5, 2017, 868-879. magiran.com/p1643121
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال