ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام شاهین فر، احمد حیدری ، محمدرضا دماوندیان، بابک حیدری علیزاده، (1395). بررسی عوامل موثر برتجزیه علف کش های تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(3)، 599-614. magiran.com/p1643391
Elham Shahinfar, Ahmad Heidari , Mohammad Reza Damavandian, Babak Heidari Alizadeh, (2017). Investigation of the Factors Affecting the Degradation of Expired Herbicides Stockpiles of Agricultural Supportive, Journal of Environmental Sciences and Technology, 18(3), 599-614. magiran.com/p1643391
الهام شاهین فر، احمد حیدری ، محمدرضا دماوندیان، بابک حیدری علیزاده، بررسی عوامل موثر برتجزیه علف کش های تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1395؛ 18(3): 599-614. magiran.com/p1643391
Elham Shahinfar, Ahmad Heidari , Mohammad Reza Damavandian, Babak Heidari Alizadeh, Investigation of the Factors Affecting the Degradation of Expired Herbicides Stockpiles of Agricultural Supportive, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2017; 18(3): 599-614. magiran.com/p1643391
الهام شاهین فر، احمد حیدری ، محمدرضا دماوندیان، بابک حیدری علیزاده، "بررسی عوامل موثر برتجزیه علف کش های تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 18، شماره 3 (1395): 599-614. magiran.com/p1643391
Elham Shahinfar, Ahmad Heidari , Mohammad Reza Damavandian, Babak Heidari Alizadeh, "Investigation of the Factors Affecting the Degradation of Expired Herbicides Stockpiles of Agricultural Supportive", Journal of Environmental Sciences and Technology 18, no.3 (2017): 599-614. magiran.com/p1643391
الهام شاهین فر، احمد حیدری ، محمدرضا دماوندیان، بابک حیدری علیزاده، (1395). 'بررسی عوامل موثر برتجزیه علف کش های تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(3)، صص.599-614. magiran.com/p1643391
Elham Shahinfar, Ahmad Heidari , Mohammad Reza Damavandian, Babak Heidari Alizadeh, (2017). 'Investigation of the Factors Affecting the Degradation of Expired Herbicides Stockpiles of Agricultural Supportive', Journal of Environmental Sciences and Technology, 18(3), pp.599-614. magiran.com/p1643391
الهام شاهین فر؛ احمد حیدری ؛ محمدرضا دماوندیان؛ بابک حیدری علیزاده. "بررسی عوامل موثر برتجزیه علف کش های تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18 ،3 ، 1395، 599-614. magiran.com/p1643391
Elham Shahinfar; Ahmad Heidari ; Mohammad Reza Damavandian; Babak Heidari Alizadeh. "Investigation of the Factors Affecting the Degradation of Expired Herbicides Stockpiles of Agricultural Supportive", Journal of Environmental Sciences and Technology, 18, 3, 2017, 599-614. magiran.com/p1643391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال