ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرجس اکاتی، (1395). بررسی فرایند حذف فلزات نیکل و روی از محیط آبی با استفاده از پوست پرتقال، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(3)، 357-366. magiran.com/p1643419
Narjes Okati , (2017). Studying the Removal Process of Heavy Metals (Ni and Zn) from Aqueous Solution Using Orange Peel, Journal of Environmental Sciences and Technology, 18(3), 357-366. magiran.com/p1643419
نرجس اکاتی، بررسی فرایند حذف فلزات نیکل و روی از محیط آبی با استفاده از پوست پرتقال. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1395؛ 18(3): 357-366. magiran.com/p1643419
Narjes Okati , Studying the Removal Process of Heavy Metals (Ni and Zn) from Aqueous Solution Using Orange Peel, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2017; 18(3): 357-366. magiran.com/p1643419
نرجس اکاتی، "بررسی فرایند حذف فلزات نیکل و روی از محیط آبی با استفاده از پوست پرتقال"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 18، شماره 3 (1395): 357-366. magiran.com/p1643419
Narjes Okati , "Studying the Removal Process of Heavy Metals (Ni and Zn) from Aqueous Solution Using Orange Peel", Journal of Environmental Sciences and Technology 18, no.3 (2017): 357-366. magiran.com/p1643419
نرجس اکاتی، (1395). 'بررسی فرایند حذف فلزات نیکل و روی از محیط آبی با استفاده از پوست پرتقال'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(3)، صص.357-366. magiran.com/p1643419
Narjes Okati , (2017). 'Studying the Removal Process of Heavy Metals (Ni and Zn) from Aqueous Solution Using Orange Peel', Journal of Environmental Sciences and Technology, 18(3), pp.357-366. magiran.com/p1643419
نرجس اکاتی. "بررسی فرایند حذف فلزات نیکل و روی از محیط آبی با استفاده از پوست پرتقال". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18 ،3 ، 1395، 357-366. magiran.com/p1643419
Narjes Okati . "Studying the Removal Process of Heavy Metals (Ni and Zn) from Aqueous Solution Using Orange Peel", Journal of Environmental Sciences and Technology, 18, 3, 2017, 357-366. magiran.com/p1643419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال