ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی امینیان، (1395). طرح رشد اخلاقی در اندیشه ابوعلی مسکویه رازی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 20(68)، 401-418. magiran.com/p1644026
Ali Aminian, (2017). Moral Growth Plan in the View of Abu Ali Meskwayh Razi, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 20(68), 401-418. magiran.com/p1644026
علی امینیان، طرح رشد اخلاقی در اندیشه ابوعلی مسکویه رازی. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 1395؛ 20(68): 401-418. magiran.com/p1644026
Ali Aminian, Moral Growth Plan in the View of Abu Ali Meskwayh Razi, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 2017; 20(68): 401-418. magiran.com/p1644026
علی امینیان، "طرح رشد اخلاقی در اندیشه ابوعلی مسکویه رازی"، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 20، شماره 68 (1395): 401-418. magiran.com/p1644026
Ali Aminian, "Moral Growth Plan in the View of Abu Ali Meskwayh Razi", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University 20, no.68 (2017): 401-418. magiran.com/p1644026
علی امینیان، (1395). 'طرح رشد اخلاقی در اندیشه ابوعلی مسکویه رازی'، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 20(68)، صص.401-418. magiran.com/p1644026
Ali Aminian, (2017). 'Moral Growth Plan in the View of Abu Ali Meskwayh Razi', Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 20(68), pp.401-418. magiran.com/p1644026
علی امینیان. "طرح رشد اخلاقی در اندیشه ابوعلی مسکویه رازی". فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 20 ،68 ، 1395، 401-418. magiran.com/p1644026
Ali Aminian. "Moral Growth Plan in the View of Abu Ali Meskwayh Razi", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 20, 68, 2017, 401-418. magiran.com/p1644026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال