ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهوش کلهر، کبری رشیدی، رضوان نصرالهی، (1395). بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر بروجرد در سال 1393، نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)، 10(34)، 48. magiran.com/p1644187
Kalhor M., Rashidi K., Nasrollahi R, (2017). The Relationship Between Alienation from Work and Personal Characteristics of Nurses at University Hospitals in Boroujerd in 1393, , 10(34), 48. magiran.com/p1644187
مهوش کلهر، کبری رشیدی، رضوان نصرالهی، بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر بروجرد در سال 1393. نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)، 1395؛ 10(34): 48. magiran.com/p1644187
Kalhor M., Rashidi K., Nasrollahi R, The Relationship Between Alienation from Work and Personal Characteristics of Nurses at University Hospitals in Boroujerd in 1393, , 2017; 10(34): 48. magiran.com/p1644187
مهوش کلهر، کبری رشیدی، رضوان نصرالهی، "بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر بروجرد در سال 1393"، نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد) 10، شماره 34 (1395): 48. magiran.com/p1644187
Kalhor M., Rashidi K., Nasrollahi R, "The Relationship Between Alienation from Work and Personal Characteristics of Nurses at University Hospitals in Boroujerd in 1393", 10, no.34 (2017): 48. magiran.com/p1644187
مهوش کلهر، کبری رشیدی، رضوان نصرالهی، (1395). 'بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر بروجرد در سال 1393'، نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)، 10(34)، صص.48. magiran.com/p1644187
Kalhor M., Rashidi K., Nasrollahi R, (2017). 'The Relationship Between Alienation from Work and Personal Characteristics of Nurses at University Hospitals in Boroujerd in 1393', , 10(34), pp.48. magiran.com/p1644187
مهوش کلهر؛ کبری رشیدی؛ رضوان نصرالهی. "بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر بروجرد در سال 1393". نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)، 10 ،34 ، 1395، 48. magiran.com/p1644187
Kalhor M.; Rashidi K.; Nasrollahi R. "The Relationship Between Alienation from Work and Personal Characteristics of Nurses at University Hospitals in Boroujerd in 1393", , 10, 34, 2017, 48. magiran.com/p1644187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال