ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر معاون، رضا قربانی، رویا رضاییان دلویی، (1394). اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماری زایی قارچهایFusarium oxysporum و Alternaria alternata (Fr.)keissl در کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 3(1)، 13-23. magiran.com/p1644862
Niloufar Moaven, Reza Ghorbani, Roya Rezaiean, (2015). Effect of Different Concentrations of Spore and Dew Periods on pathogenicity of Fusarium oxysporum and Alternaria alternata in Biocontrol Control of Russian Knapweed (Acroptilon repens), Journal of Weed Ecology, 3(1), 13-23. magiran.com/p1644862
نیلوفر معاون، رضا قربانی، رویا رضاییان دلویی، اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماری زایی قارچهایFusarium oxysporum و Alternaria alternata (Fr.)keissl در کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه. نشریه بوم شناسی علف های هرز، 1394؛ 3(1): 13-23. magiran.com/p1644862
Niloufar Moaven, Reza Ghorbani, Roya Rezaiean, Effect of Different Concentrations of Spore and Dew Periods on pathogenicity of Fusarium oxysporum and Alternaria alternata in Biocontrol Control of Russian Knapweed (Acroptilon repens), Journal of Weed Ecology, 2015; 3(1): 13-23. magiran.com/p1644862
نیلوفر معاون، رضا قربانی، رویا رضاییان دلویی، "اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماری زایی قارچهایFusarium oxysporum و Alternaria alternata (Fr.)keissl در کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه"، نشریه بوم شناسی علف های هرز 3، شماره 1 (1394): 13-23. magiran.com/p1644862
Niloufar Moaven, Reza Ghorbani, Roya Rezaiean, "Effect of Different Concentrations of Spore and Dew Periods on pathogenicity of Fusarium oxysporum and Alternaria alternata in Biocontrol Control of Russian Knapweed (Acroptilon repens)", Journal of Weed Ecology 3, no.1 (2015): 13-23. magiran.com/p1644862
نیلوفر معاون، رضا قربانی، رویا رضاییان دلویی، (1394). 'اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماری زایی قارچهایFusarium oxysporum و Alternaria alternata (Fr.)keissl در کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه'، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 3(1)، صص.13-23. magiran.com/p1644862
Niloufar Moaven, Reza Ghorbani, Roya Rezaiean, (2015). 'Effect of Different Concentrations of Spore and Dew Periods on pathogenicity of Fusarium oxysporum and Alternaria alternata in Biocontrol Control of Russian Knapweed (Acroptilon repens)', Journal of Weed Ecology, 3(1), pp.13-23. magiran.com/p1644862
نیلوفر معاون؛ رضا قربانی؛ رویا رضاییان دلویی. "اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماری زایی قارچهایFusarium oxysporum و Alternaria alternata (Fr.)keissl در کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه". نشریه بوم شناسی علف های هرز، 3 ،1 ، 1394، 13-23. magiran.com/p1644862
Niloufar Moaven; Reza Ghorbani; Roya Rezaiean. "Effect of Different Concentrations of Spore and Dew Periods on pathogenicity of Fusarium oxysporum and Alternaria alternata in Biocontrol Control of Russian Knapweed (Acroptilon repens)", Journal of Weed Ecology, 3, 1, 2015, 13-23. magiran.com/p1644862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال