ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم بازرگانی، (1395). چیستی و چگونگی شعر از نگره فارابی با تاکید بر دو رساله شعری وی: مقاله فی قوانین صناعه الشعراء و کتاب الشعر، فصلنامه کیمیای هنر، 5(20)، 75-87. magiran.com/p1644866
Ibrahim Bazargani, (2017). The Esssence and Quality of Poetry in Farabi's his two Poetic Treatises: Kituboshe r and Fi Qawanin Sena ato Sho ara, Kimiya-ye-Honar, 5(20), 75-87. magiran.com/p1644866
ابراهیم بازرگانی، چیستی و چگونگی شعر از نگره فارابی با تاکید بر دو رساله شعری وی: مقاله فی قوانین صناعه الشعراء و کتاب الشعر. فصلنامه کیمیای هنر، 1395؛ 5(20): 75-87. magiran.com/p1644866
Ibrahim Bazargani, The Esssence and Quality of Poetry in Farabi's his two Poetic Treatises: Kituboshe r and Fi Qawanin Sena ato Sho ara, Kimiya-ye-Honar, 2017; 5(20): 75-87. magiran.com/p1644866
ابراهیم بازرگانی، "چیستی و چگونگی شعر از نگره فارابی با تاکید بر دو رساله شعری وی: مقاله فی قوانین صناعه الشعراء و کتاب الشعر"، فصلنامه کیمیای هنر 5، شماره 20 (1395): 75-87. magiran.com/p1644866
Ibrahim Bazargani, "The Esssence and Quality of Poetry in Farabi's his two Poetic Treatises: Kituboshe r and Fi Qawanin Sena ato Sho ara", Kimiya-ye-Honar 5, no.20 (2017): 75-87. magiran.com/p1644866
ابراهیم بازرگانی، (1395). 'چیستی و چگونگی شعر از نگره فارابی با تاکید بر دو رساله شعری وی: مقاله فی قوانین صناعه الشعراء و کتاب الشعر'، فصلنامه کیمیای هنر، 5(20)، صص.75-87. magiran.com/p1644866
Ibrahim Bazargani, (2017). 'The Esssence and Quality of Poetry in Farabi's his two Poetic Treatises: Kituboshe r and Fi Qawanin Sena ato Sho ara', Kimiya-ye-Honar, 5(20), pp.75-87. magiran.com/p1644866
ابراهیم بازرگانی. "چیستی و چگونگی شعر از نگره فارابی با تاکید بر دو رساله شعری وی: مقاله فی قوانین صناعه الشعراء و کتاب الشعر". فصلنامه کیمیای هنر، 5 ،20 ، 1395، 75-87. magiran.com/p1644866
Ibrahim Bazargani. "The Esssence and Quality of Poetry in Farabi's his two Poetic Treatises: Kituboshe r and Fi Qawanin Sena ato Sho ara", Kimiya-ye-Honar, 5, 20, 2017, 75-87. magiran.com/p1644866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال