ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی خدادادی ، محمدرضا شریف زاده، (1395). بررسی «کیچ» از منظر زیبایی شناسی و تاثیر این پدیده بر حس تعلق به مکان با معرفی نمونه موردی در معماری معاصر ایران (هتل بزرگ داریوش)، فصلنامه کیمیای هنر، 5(20)، 59-74. magiran.com/p1644867
Ali Khodadadi, Mohammadreza Sharifzadeh, (2017). Studying " Kitsch Aesthetics and its Effects on the Sense of Place Attachment: the Case Study Dariush Grand Hotel in Iran, Kimiya-ye-Honar, 5(20), 59-74. magiran.com/p1644867
علی خدادادی ، محمدرضا شریف زاده، بررسی «کیچ» از منظر زیبایی شناسی و تاثیر این پدیده بر حس تعلق به مکان با معرفی نمونه موردی در معماری معاصر ایران (هتل بزرگ داریوش). فصلنامه کیمیای هنر، 1395؛ 5(20): 59-74. magiran.com/p1644867
Ali Khodadadi, Mohammadreza Sharifzadeh, Studying " Kitsch Aesthetics and its Effects on the Sense of Place Attachment: the Case Study Dariush Grand Hotel in Iran, Kimiya-ye-Honar, 2017; 5(20): 59-74. magiran.com/p1644867
علی خدادادی ، محمدرضا شریف زاده، "بررسی «کیچ» از منظر زیبایی شناسی و تاثیر این پدیده بر حس تعلق به مکان با معرفی نمونه موردی در معماری معاصر ایران (هتل بزرگ داریوش)"، فصلنامه کیمیای هنر 5، شماره 20 (1395): 59-74. magiran.com/p1644867
Ali Khodadadi, Mohammadreza Sharifzadeh, "Studying " Kitsch Aesthetics and its Effects on the Sense of Place Attachment: the Case Study Dariush Grand Hotel in Iran", Kimiya-ye-Honar 5, no.20 (2017): 59-74. magiran.com/p1644867
علی خدادادی ، محمدرضا شریف زاده، (1395). 'بررسی «کیچ» از منظر زیبایی شناسی و تاثیر این پدیده بر حس تعلق به مکان با معرفی نمونه موردی در معماری معاصر ایران (هتل بزرگ داریوش)'، فصلنامه کیمیای هنر، 5(20)، صص.59-74. magiran.com/p1644867
Ali Khodadadi, Mohammadreza Sharifzadeh, (2017). 'Studying " Kitsch Aesthetics and its Effects on the Sense of Place Attachment: the Case Study Dariush Grand Hotel in Iran', Kimiya-ye-Honar, 5(20), pp.59-74. magiran.com/p1644867
علی خدادادی ؛ محمدرضا شریف زاده. "بررسی «کیچ» از منظر زیبایی شناسی و تاثیر این پدیده بر حس تعلق به مکان با معرفی نمونه موردی در معماری معاصر ایران (هتل بزرگ داریوش)". فصلنامه کیمیای هنر، 5 ،20 ، 1395، 59-74. magiran.com/p1644867
Ali Khodadadi; Mohammadreza Sharifzadeh. "Studying " Kitsch Aesthetics and its Effects on the Sense of Place Attachment: the Case Study Dariush Grand Hotel in Iran", Kimiya-ye-Honar, 5, 20, 2017, 59-74. magiran.com/p1644867
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال