ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین فرهادنژاد، گلاله اصغری، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، (1395). بررسی ارتباط رژیم غذایی کاهنده ی فشار خون (DASH) با تغییرات سه ساله ی نمایه ی توده ی بدنی و خطر بروز چاقی در افراد نوجوان: مطالعه قند و لیپید تهران، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 18(5)، 325-333. magiran.com/p1644982
Hossein Farhadnejad, Golaleh Asghari, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, (2017). Association of Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) Diet with 3-year Changes in Body Mass Index and Risk of Obesity in Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18(5), 325-333. magiran.com/p1644982
حسین فرهادنژاد، گلاله اصغری، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، بررسی ارتباط رژیم غذایی کاهنده ی فشار خون (DASH) با تغییرات سه ساله ی نمایه ی توده ی بدنی و خطر بروز چاقی در افراد نوجوان: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1395؛ 18(5): 325-333. magiran.com/p1644982
Hossein Farhadnejad, Golaleh Asghari, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, Association of Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) Diet with 3-year Changes in Body Mass Index and Risk of Obesity in Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2017; 18(5): 325-333. magiran.com/p1644982
حسین فرهادنژاد، گلاله اصغری، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، "بررسی ارتباط رژیم غذایی کاهنده ی فشار خون (DASH) با تغییرات سه ساله ی نمایه ی توده ی بدنی و خطر بروز چاقی در افراد نوجوان: مطالعه قند و لیپید تهران"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18، شماره 5 (1395): 325-333. magiran.com/p1644982
Hossein Farhadnejad, Golaleh Asghari, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, "Association of Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) Diet with 3-year Changes in Body Mass Index and Risk of Obesity in Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 18, no.5 (2017): 325-333. magiran.com/p1644982
حسین فرهادنژاد، گلاله اصغری، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، (1395). 'بررسی ارتباط رژیم غذایی کاهنده ی فشار خون (DASH) با تغییرات سه ساله ی نمایه ی توده ی بدنی و خطر بروز چاقی در افراد نوجوان: مطالعه قند و لیپید تهران'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 18(5)، صص.325-333. magiran.com/p1644982
Hossein Farhadnejad, Golaleh Asghari, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, (2017). 'Association of Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) Diet with 3-year Changes in Body Mass Index and Risk of Obesity in Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18(5), pp.325-333. magiran.com/p1644982
حسین فرهادنژاد؛ گلاله اصغری؛ پروین میرمیران ؛ فریدون عزیزی. "بررسی ارتباط رژیم غذایی کاهنده ی فشار خون (DASH) با تغییرات سه ساله ی نمایه ی توده ی بدنی و خطر بروز چاقی در افراد نوجوان: مطالعه قند و لیپید تهران". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 18 ،5 ، 1395، 325-333. magiran.com/p1644982
Hossein Farhadnejad; Golaleh Asghari; Dr Parvin Mirmiran ; Dr Fereidoun Azizi. "Association of Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) Diet with 3-year Changes in Body Mass Index and Risk of Obesity in Adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18, 5, 2017, 325-333. magiran.com/p1644982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال