ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان تابان، بهروز دولتشاهی، مهرداد افتخار، عباس پورشهباز، (1395). رابطه رضایتمندی زناشویی زوجین با ویژگی های جمعیت شناختی در جمعیت منتخب تهرانی سال 95، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 26(94)، 37-45. magiran.com/p1645511
Mozhgan Taban, Behrooz Dolatshahi, Mehrdad Eftekhar, Abbas Pourshabaz, (2016). The relationship between marital satisfaction with demographics characteristics in the population of Tehran 2016, Advances in Nursing & Midwifery, 26(94), 37-45. magiran.com/p1645511
مژگان تابان، بهروز دولتشاهی، مهرداد افتخار، عباس پورشهباز، رابطه رضایتمندی زناشویی زوجین با ویژگی های جمعیت شناختی در جمعیت منتخب تهرانی سال 95. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 1395؛ 26(94): 37-45. magiran.com/p1645511
Mozhgan Taban, Behrooz Dolatshahi, Mehrdad Eftekhar, Abbas Pourshabaz, The relationship between marital satisfaction with demographics characteristics in the population of Tehran 2016, Advances in Nursing & Midwifery, 2016; 26(94): 37-45. magiran.com/p1645511
مژگان تابان، بهروز دولتشاهی، مهرداد افتخار، عباس پورشهباز، "رابطه رضایتمندی زناشویی زوجین با ویژگی های جمعیت شناختی در جمعیت منتخب تهرانی سال 95"، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی 26، شماره 94 (1395): 37-45. magiran.com/p1645511
Mozhgan Taban, Behrooz Dolatshahi, Mehrdad Eftekhar, Abbas Pourshabaz, "The relationship between marital satisfaction with demographics characteristics in the population of Tehran 2016", Advances in Nursing & Midwifery 26, no.94 (2016): 37-45. magiran.com/p1645511
مژگان تابان، بهروز دولتشاهی، مهرداد افتخار، عباس پورشهباز، (1395). 'رابطه رضایتمندی زناشویی زوجین با ویژگی های جمعیت شناختی در جمعیت منتخب تهرانی سال 95'، فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 26(94)، صص.37-45. magiran.com/p1645511
Mozhgan Taban, Behrooz Dolatshahi, Mehrdad Eftekhar, Abbas Pourshabaz, (2016). 'The relationship between marital satisfaction with demographics characteristics in the population of Tehran 2016', Advances in Nursing & Midwifery, 26(94), pp.37-45. magiran.com/p1645511
مژگان تابان؛ بهروز دولتشاهی؛ مهرداد افتخار؛ عباس پورشهباز. "رابطه رضایتمندی زناشویی زوجین با ویژگی های جمعیت شناختی در جمعیت منتخب تهرانی سال 95". فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 26 ،94 ، 1395، 37-45. magiran.com/p1645511
Mozhgan Taban; Behrooz Dolatshahi; Mehrdad Eftekhar; Abbas Pourshabaz. "The relationship between marital satisfaction with demographics characteristics in the population of Tehran 2016", Advances in Nursing & Midwifery, 26, 94, 2016, 37-45. magiran.com/p1645511
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال