ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیداحمد محمدی، آرش برزو ، نبی الله نعمتی، (1395). تاثیر منابع کودی مختلف و تراکم بنه بر عملکرد، اندام رویشی و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه زعفران (Crocus sativus L)، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 12(3)، 233. magiran.com/p1645895
S.A. Mohammadi, A. Borzou, N. Nemati, (2016). Effect of different fertilizer source and corm density on yield, vegetative organ and photosynthetic pigments of saffron plant (crocus sativus L.), Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 12(3), 233. magiran.com/p1645895
سیداحمد محمدی، آرش برزو ، نبی الله نعمتی، تاثیر منابع کودی مختلف و تراکم بنه بر عملکرد، اندام رویشی و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه زعفران (Crocus sativus L). فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1395؛ 12(3): 233. magiran.com/p1645895
S.A. Mohammadi, A. Borzou, N. Nemati, Effect of different fertilizer source and corm density on yield, vegetative organ and photosynthetic pigments of saffron plant (crocus sativus L.), Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2016; 12(3): 233. magiran.com/p1645895
سیداحمد محمدی، آرش برزو ، نبی الله نعمتی، "تاثیر منابع کودی مختلف و تراکم بنه بر عملکرد، اندام رویشی و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه زعفران (Crocus sativus L)"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 12، شماره 3 (1395): 233. magiran.com/p1645895
S.A. Mohammadi, A. Borzou, N. Nemati, "Effect of different fertilizer source and corm density on yield, vegetative organ and photosynthetic pigments of saffron plant (crocus sativus L.)", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 12, no.3 (2016): 233. magiran.com/p1645895
سیداحمد محمدی، آرش برزو ، نبی الله نعمتی، (1395). 'تاثیر منابع کودی مختلف و تراکم بنه بر عملکرد، اندام رویشی و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه زعفران (Crocus sativus L)'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 12(3)، صص.233. magiran.com/p1645895
S.A. Mohammadi, A. Borzou, N. Nemati, (2016). 'Effect of different fertilizer source and corm density on yield, vegetative organ and photosynthetic pigments of saffron plant (crocus sativus L.)', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 12(3), pp.233. magiran.com/p1645895
سیداحمد محمدی؛ آرش برزو ؛ نبی الله نعمتی. "تاثیر منابع کودی مختلف و تراکم بنه بر عملکرد، اندام رویشی و رنگدانه های فتوسنتزی گیاه زعفران (Crocus sativus L)". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 12 ،3 ، 1395، 233. magiran.com/p1645895
S.A. Mohammadi; A. Borzou; N. Nemati. "Effect of different fertilizer source and corm density on yield, vegetative organ and photosynthetic pigments of saffron plant (crocus sativus L.)", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 12, 3, 2016, 233. magiran.com/p1645895
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال