ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالکریم ذاکری، محسن یاسایی، فرزاد افشاری، ساسان رجایی، احمدرضا نیکزاد، (1395). بررسی وضعیت بیماری زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 52(3)، 297-316. magiran.com/p1646654
, (2017). Surveying virulence of the causal agent of wheat stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) and determining reaction of commercial wheat cultivars over the past decade in Fars, Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 52(3), 297-316. magiran.com/p1646654
عبدالکریم ذاکری، محسن یاسایی، فرزاد افشاری، ساسان رجایی، احمدرضا نیکزاد، بررسی وضعیت بیماری زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1395؛ 52(3): 297-316. magiran.com/p1646654
, Surveying virulence of the causal agent of wheat stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) and determining reaction of commercial wheat cultivars over the past decade in Fars, Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 2017; 52(3): 297-316. magiran.com/p1646654
عبدالکریم ذاکری، محسن یاسایی، فرزاد افشاری، ساسان رجایی، احمدرضا نیکزاد، "بررسی وضعیت بیماری زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 52، شماره 3 (1395): 297-316. magiran.com/p1646654
, "Surveying virulence of the causal agent of wheat stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) and determining reaction of commercial wheat cultivars over the past decade in Fars, Iran", Iranian Journal of Plant Pathology 52, no.3 (2017): 297-316. magiran.com/p1646654
عبدالکریم ذاکری، محسن یاسایی، فرزاد افشاری، ساسان رجایی، احمدرضا نیکزاد، (1395). 'بررسی وضعیت بیماری زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 52(3)، صص.297-316. magiran.com/p1646654
, (2017). 'Surveying virulence of the causal agent of wheat stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) and determining reaction of commercial wheat cultivars over the past decade in Fars, Iran', Iranian Journal of Plant Pathology, 52(3), pp.297-316. magiran.com/p1646654
عبدالکریم ذاکری؛ محسن یاسایی؛ فرزاد افشاری؛ ساسان رجایی؛ احمدرضا نیکزاد. "بررسی وضعیت بیماری زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 52 ،3 ، 1395، 297-316. magiran.com/p1646654
. "Surveying virulence of the causal agent of wheat stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) and determining reaction of commercial wheat cultivars over the past decade in Fars, Iran", Iranian Journal of Plant Pathology, 52, 3, 2017, 297-316. magiran.com/p1646654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال