ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان آقابابایی، مهوش خادم الفقرایی، (1395). بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهه 1380 ایران، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 8(2)، 171-192. magiran.com/p1647357
Ehsan Agha Babaei, Mahvash Khademolfogharaei, (2016). Representation of women and Intrafamily Relationships in Iranian Movies of 2000s, Journal of WOman in Culture Arts, 8(2), 171-192. magiran.com/p1647357
احسان آقابابایی، مهوش خادم الفقرایی، بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهه 1380 ایران. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 1395؛ 8(2): 171-192. magiran.com/p1647357
Ehsan Agha Babaei, Mahvash Khademolfogharaei, Representation of women and Intrafamily Relationships in Iranian Movies of 2000s, Journal of WOman in Culture Arts, 2016; 8(2): 171-192. magiran.com/p1647357
احسان آقابابایی، مهوش خادم الفقرایی، "بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهه 1380 ایران"، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 8، شماره 2 (1395): 171-192. magiran.com/p1647357
Ehsan Agha Babaei, Mahvash Khademolfogharaei, "Representation of women and Intrafamily Relationships in Iranian Movies of 2000s", Journal of WOman in Culture Arts 8, no.2 (2016): 171-192. magiran.com/p1647357
احسان آقابابایی، مهوش خادم الفقرایی، (1395). 'بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهه 1380 ایران'، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 8(2)، صص.171-192. magiran.com/p1647357
Ehsan Agha Babaei, Mahvash Khademolfogharaei, (2016). 'Representation of women and Intrafamily Relationships in Iranian Movies of 2000s', Journal of WOman in Culture Arts, 8(2), pp.171-192. magiran.com/p1647357
احسان آقابابایی؛ مهوش خادم الفقرایی. "بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهه 1380 ایران". فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 8 ،2 ، 1395، 171-192. magiran.com/p1647357
Ehsan Agha Babaei; Mahvash Khademolfogharaei. "Representation of women and Intrafamily Relationships in Iranian Movies of 2000s", Journal of WOman in Culture Arts, 8, 2, 2016, 171-192. magiran.com/p1647357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال