ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Shahla Afshar Paiman, Morteza Izadi, Nematollah Jonaidi Jafari , Reza Ranjbar, Hasan Mohtadi, Hamid Soheylipoor, Ali Akbar Esfahani, Reza Ajudani, Mohammad Hossein Khosravi, (2017). Varicella Susceptibility in Iran Military Conscripts: A Study Among Military Garrisons, Archives of Clinical Infectious Diseases, 12(1), 4. magiran.com/p1648127
Shahla Afshar Paiman, Morteza Izadi, Nematollah Jonaidi Jafari , Reza Ranjbar, Hasan Mohtadi, Hamid Soheylipoor, Ali Akbar Esfahani, Reza Ajudani, Mohammad Hossein Khosravi, Varicella Susceptibility in Iran Military Conscripts: A Study Among Military Garrisons, Archives of Clinical Infectious Diseases, 2017; 12(1): 4. magiran.com/p1648127
Shahla Afshar Paiman, Morteza Izadi, Nematollah Jonaidi Jafari , Reza Ranjbar, Hasan Mohtadi, Hamid Soheylipoor, Ali Akbar Esfahani, Reza Ajudani, Mohammad Hossein Khosravi, "Varicella Susceptibility in Iran Military Conscripts: A Study Among Military Garrisons", Archives of Clinical Infectious Diseases 12, no.1 (2017): 4. magiran.com/p1648127
Shahla Afshar Paiman, Morteza Izadi, Nematollah Jonaidi Jafari , Reza Ranjbar, Hasan Mohtadi, Hamid Soheylipoor, Ali Akbar Esfahani, Reza Ajudani, Mohammad Hossein Khosravi, (2017). 'Varicella Susceptibility in Iran Military Conscripts: A Study Among Military Garrisons', Archives of Clinical Infectious Diseases, 12(1), pp.4. magiran.com/p1648127
Shahla Afshar Paiman; Morteza Izadi; Nematollah Jonaidi Jafari ; Reza Ranjbar; Hasan Mohtadi; Hamid Soheylipoor; Ali Akbar Esfahani; Reza Ajudani; Mohammad Hossein Khosravi. "Varicella Susceptibility in Iran Military Conscripts: A Study Among Military Garrisons", Archives of Clinical Infectious Diseases, 12, 1, 2017, 4. magiran.com/p1648127
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال