ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما ساور سفلی ، مهناز صالحی، (1395). مطالعه خصوصیات الیاف در بزهای آمیخته بومی قم با بز کرکی جنوب خراسان، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 635-646. magiran.com/p1649111
Sima Savar Sofla , Mahnaz Salehi, (2016). A Study of the properties of fiber in the goat crossbreds derived from Qom indigenous goats and Cashmere goats of South of Khorasan, Journal of Animal Productions, 18(3), 635-646. magiran.com/p1649111
سیما ساور سفلی ، مهناز صالحی، مطالعه خصوصیات الیاف در بزهای آمیخته بومی قم با بز کرکی جنوب خراسان. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 635-646. magiran.com/p1649111
Sima Savar Sofla , Mahnaz Salehi, A Study of the properties of fiber in the goat crossbreds derived from Qom indigenous goats and Cashmere goats of South of Khorasan, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 635-646. magiran.com/p1649111
سیما ساور سفلی ، مهناز صالحی، "مطالعه خصوصیات الیاف در بزهای آمیخته بومی قم با بز کرکی جنوب خراسان"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 635-646. magiran.com/p1649111
Sima Savar Sofla , Mahnaz Salehi, "A Study of the properties of fiber in the goat crossbreds derived from Qom indigenous goats and Cashmere goats of South of Khorasan", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 635-646. magiran.com/p1649111
سیما ساور سفلی ، مهناز صالحی، (1395). 'مطالعه خصوصیات الیاف در بزهای آمیخته بومی قم با بز کرکی جنوب خراسان'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.635-646. magiran.com/p1649111
Sima Savar Sofla , Mahnaz Salehi, (2016). 'A Study of the properties of fiber in the goat crossbreds derived from Qom indigenous goats and Cashmere goats of South of Khorasan', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.635-646. magiran.com/p1649111
سیما ساور سفلی ؛ مهناز صالحی. "مطالعه خصوصیات الیاف در بزهای آمیخته بومی قم با بز کرکی جنوب خراسان". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 635-646. magiran.com/p1649111
Sima Savar Sofla ; Mahnaz Salehi. "A Study of the properties of fiber in the goat crossbreds derived from Qom indigenous goats and Cashmere goats of South of Khorasan", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 635-646. magiran.com/p1649111
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال