ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی موسوی، ارمین توحیدی، مهدی ژندی، عبدالله محمدی سنگ چشمه، قاسم عموعابدینی، (1395). اثر سطوح مختلف فشار اسمزی و گلیسرول در رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 593-601. magiran.com/p1649115
Seyyed Mojtaba Mousavi, Armin Tohidi , Mehdi Zhandi, Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh, Ghasem Amou Abediny, (2016). Effect of osmolarity and glycerol different levels in soybean lecithin-based extender on bovine sperm quality after cryopreservation, Journal of Animal Productions, 18(3), 593-601. magiran.com/p1649115
مجتبی موسوی، ارمین توحیدی، مهدی ژندی، عبدالله محمدی سنگ چشمه، قاسم عموعابدینی، اثر سطوح مختلف فشار اسمزی و گلیسرول در رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 593-601. magiran.com/p1649115
Seyyed Mojtaba Mousavi, Armin Tohidi , Mehdi Zhandi, Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh, Ghasem Amou Abediny, Effect of osmolarity and glycerol different levels in soybean lecithin-based extender on bovine sperm quality after cryopreservation, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 593-601. magiran.com/p1649115
مجتبی موسوی، ارمین توحیدی، مهدی ژندی، عبدالله محمدی سنگ چشمه، قاسم عموعابدینی، "اثر سطوح مختلف فشار اسمزی و گلیسرول در رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 593-601. magiran.com/p1649115
Seyyed Mojtaba Mousavi, Armin Tohidi , Mehdi Zhandi, Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh, Ghasem Amou Abediny, "Effect of osmolarity and glycerol different levels in soybean lecithin-based extender on bovine sperm quality after cryopreservation", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 593-601. magiran.com/p1649115
مجتبی موسوی، ارمین توحیدی، مهدی ژندی، عبدالله محمدی سنگ چشمه، قاسم عموعابدینی، (1395). 'اثر سطوح مختلف فشار اسمزی و گلیسرول در رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.593-601. magiran.com/p1649115
Seyyed Mojtaba Mousavi, Armin Tohidi , Mehdi Zhandi, Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh, Ghasem Amou Abediny, (2016). 'Effect of osmolarity and glycerol different levels in soybean lecithin-based extender on bovine sperm quality after cryopreservation', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.593-601. magiran.com/p1649115
مجتبی موسوی؛ ارمین توحیدی؛ مهدی ژندی؛ عبدالله محمدی سنگ چشمه؛ قاسم عموعابدینی. "اثر سطوح مختلف فشار اسمزی و گلیسرول در رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 593-601. magiran.com/p1649115
Seyyed Mojtaba Mousavi; Armin Tohidi ; Mehdi Zhandi; Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh; Ghasem Amou Abediny. "Effect of osmolarity and glycerol different levels in soybean lecithin-based extender on bovine sperm quality after cryopreservation", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 593-601. magiran.com/p1649115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال