ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افروز کمالی سنگانی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی، مرتضی شریفی نیا، علیرضا عیوضی، مجید فرهی، بهزاد رجبی مرند، (1395). اثر سطح باروری و رقیق کننده اسپرم بر خصوصیات تولید مثلی خروس‎های بومی و آرین ایران، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 583-591. magiran.com/p1649116
Afrooz Kamali Sangani, Ali Akbar Masoudi , Rasoul Vaez, Torshizi, Morteza Sharifi Nia, Alireza Eyvazi, Majid Farahi, Behzad Rajabi Marand, (2016). The effect of fertility level and extender on the reproductive characteristics in the Iranian indigenous and Arian roosters, Journal of Animal Productions, 18(3), 583-591. magiran.com/p1649116
افروز کمالی سنگانی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی، مرتضی شریفی نیا، علیرضا عیوضی، مجید فرهی، بهزاد رجبی مرند، اثر سطح باروری و رقیق کننده اسپرم بر خصوصیات تولید مثلی خروس‎های بومی و آرین ایران. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 583-591. magiran.com/p1649116
Afrooz Kamali Sangani, Ali Akbar Masoudi , Rasoul Vaez, Torshizi, Morteza Sharifi Nia, Alireza Eyvazi, Majid Farahi, Behzad Rajabi Marand, The effect of fertility level and extender on the reproductive characteristics in the Iranian indigenous and Arian roosters, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 583-591. magiran.com/p1649116
افروز کمالی سنگانی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی، مرتضی شریفی نیا، علیرضا عیوضی، مجید فرهی، بهزاد رجبی مرند، "اثر سطح باروری و رقیق کننده اسپرم بر خصوصیات تولید مثلی خروس‎های بومی و آرین ایران"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 583-591. magiran.com/p1649116
Afrooz Kamali Sangani, Ali Akbar Masoudi , Rasoul Vaez, Torshizi, Morteza Sharifi Nia, Alireza Eyvazi, Majid Farahi, Behzad Rajabi Marand, "The effect of fertility level and extender on the reproductive characteristics in the Iranian indigenous and Arian roosters", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 583-591. magiran.com/p1649116
افروز کمالی سنگانی، علی اکبر مسعودی، رسول واعظ ترشیزی، مرتضی شریفی نیا، علیرضا عیوضی، مجید فرهی، بهزاد رجبی مرند، (1395). 'اثر سطح باروری و رقیق کننده اسپرم بر خصوصیات تولید مثلی خروس‎های بومی و آرین ایران'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.583-591. magiran.com/p1649116
Afrooz Kamali Sangani, Ali Akbar Masoudi , Rasoul Vaez, Torshizi, Morteza Sharifi Nia, Alireza Eyvazi, Majid Farahi, Behzad Rajabi Marand, (2016). 'The effect of fertility level and extender on the reproductive characteristics in the Iranian indigenous and Arian roosters', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.583-591. magiran.com/p1649116
افروز کمالی سنگانی؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ مرتضی شریفی نیا؛ علیرضا عیوضی؛ مجید فرهی؛ بهزاد رجبی مرند. "اثر سطح باروری و رقیق کننده اسپرم بر خصوصیات تولید مثلی خروس‎های بومی و آرین ایران". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 583-591. magiran.com/p1649116
Afrooz Kamali Sangani; Ali Akbar Masoudi ; Rasoul Vaez; Torshizi; Morteza Sharifi Nia; Alireza Eyvazi; Majid Farahi; Behzad Rajabi Marand. "The effect of fertility level and extender on the reproductive characteristics in the Iranian indigenous and Arian roosters", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 583-591. magiran.com/p1649116
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال