ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی دیرنده، (1395). مقایسه کارآیی پنج روش همزمان کردن فحلی در گاوهای هلشتاین در شرایط تنش گرمایی، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 575-582. magiran.com/p1649117
Essa Dirandeh , (2016). Comparison of efficiency of five heat synchronization protocols in Holstein cows during heat stress, Journal of Animal Productions, 18(3), 575-582. magiran.com/p1649117
عیسی دیرنده، مقایسه کارآیی پنج روش همزمان کردن فحلی در گاوهای هلشتاین در شرایط تنش گرمایی. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 575-582. magiran.com/p1649117
Essa Dirandeh , Comparison of efficiency of five heat synchronization protocols in Holstein cows during heat stress, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 575-582. magiran.com/p1649117
عیسی دیرنده، "مقایسه کارآیی پنج روش همزمان کردن فحلی در گاوهای هلشتاین در شرایط تنش گرمایی"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 575-582. magiran.com/p1649117
Essa Dirandeh , "Comparison of efficiency of five heat synchronization protocols in Holstein cows during heat stress", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 575-582. magiran.com/p1649117
عیسی دیرنده، (1395). 'مقایسه کارآیی پنج روش همزمان کردن فحلی در گاوهای هلشتاین در شرایط تنش گرمایی'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.575-582. magiran.com/p1649117
Essa Dirandeh , (2016). 'Comparison of efficiency of five heat synchronization protocols in Holstein cows during heat stress', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.575-582. magiran.com/p1649117
عیسی دیرنده. "مقایسه کارآیی پنج روش همزمان کردن فحلی در گاوهای هلشتاین در شرایط تنش گرمایی". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 575-582. magiran.com/p1649117
Essa Dirandeh . "Comparison of efficiency of five heat synchronization protocols in Holstein cows during heat stress", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 575-582. magiran.com/p1649117
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال