ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز دستار، محسن رجب زاده نسوان، محمود شمس شرق، مختار مهاجر، (1395). بررسی تاثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری کاب، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 553-562. magiran.com/p1649119
Behrouz Dastar, Mohsen Rajabzadeh Nesvan, Mahmoud Shams Shargh, Mokhtar Mohajer, (2016). The effect of different amounts of dietary protein on growth performance and carcass components of Cobb strain broilers, Journal of Animal Productions, 18(3), 553-562. magiran.com/p1649119
بهروز دستار، محسن رجب زاده نسوان، محمود شمس شرق، مختار مهاجر، بررسی تاثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری کاب. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 553-562. magiran.com/p1649119
Behrouz Dastar, Mohsen Rajabzadeh Nesvan, Mahmoud Shams Shargh, Mokhtar Mohajer, The effect of different amounts of dietary protein on growth performance and carcass components of Cobb strain broilers, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 553-562. magiran.com/p1649119
بهروز دستار، محسن رجب زاده نسوان، محمود شمس شرق، مختار مهاجر، "بررسی تاثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری کاب"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 553-562. magiran.com/p1649119
Behrouz Dastar, Mohsen Rajabzadeh Nesvan, Mahmoud Shams Shargh, Mokhtar Mohajer, "The effect of different amounts of dietary protein on growth performance and carcass components of Cobb strain broilers", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 553-562. magiran.com/p1649119
بهروز دستار، محسن رجب زاده نسوان، محمود شمس شرق، مختار مهاجر، (1395). 'بررسی تاثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری کاب'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.553-562. magiran.com/p1649119
Behrouz Dastar, Mohsen Rajabzadeh Nesvan, Mahmoud Shams Shargh, Mokhtar Mohajer, (2016). 'The effect of different amounts of dietary protein on growth performance and carcass components of Cobb strain broilers', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.553-562. magiran.com/p1649119
بهروز دستار؛ محسن رجب زاده نسوان؛ محمود شمس شرق؛ مختار مهاجر. "بررسی تاثیر الگوهای مختلف تغذیه پروتئین بر عملکرد رشد و اجزای لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری کاب". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 553-562. magiran.com/p1649119
Behrouz Dastar; Mohsen Rajabzadeh Nesvan; Mahmoud Shams Shargh; Mokhtar Mohajer. "The effect of different amounts of dietary protein on growth performance and carcass components of Cobb strain broilers", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 553-562. magiran.com/p1649119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال