ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریان شفیعی پور، سمیه سالاری، محسن ساری، سامان آبدانان مهدی زاده، مهدی زارعی، (1395). اثر منابع لیپید و سطوح مختلف روی بر عملکرد، فعالیت باکتریایی تخم مرغ و فراسنجه های تولیدمثلی مرغ های تخمگذار، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 539-552. magiran.com/p1649120
D. Shafieipour Fard, Somayeh Salari , Mohsen Sari, Saman Abdanan Mehdizadeh, Mehdi Zarei, (2016). Effect of lipid sources and organic zinc supplementation on performance, egg bacterial activity and reproductive parameters of laying hens, Journal of Animal Productions, 18(3), 539-552. magiran.com/p1649120
داریان شفیعی پور، سمیه سالاری، محسن ساری، سامان آبدانان مهدی زاده، مهدی زارعی، اثر منابع لیپید و سطوح مختلف روی بر عملکرد، فعالیت باکتریایی تخم مرغ و فراسنجه های تولیدمثلی مرغ های تخمگذار. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 539-552. magiran.com/p1649120
D. Shafieipour Fard, Somayeh Salari , Mohsen Sari, Saman Abdanan Mehdizadeh, Mehdi Zarei, Effect of lipid sources and organic zinc supplementation on performance, egg bacterial activity and reproductive parameters of laying hens, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 539-552. magiran.com/p1649120
داریان شفیعی پور، سمیه سالاری، محسن ساری، سامان آبدانان مهدی زاده، مهدی زارعی، "اثر منابع لیپید و سطوح مختلف روی بر عملکرد، فعالیت باکتریایی تخم مرغ و فراسنجه های تولیدمثلی مرغ های تخمگذار"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 539-552. magiran.com/p1649120
D. Shafieipour Fard, Somayeh Salari , Mohsen Sari, Saman Abdanan Mehdizadeh, Mehdi Zarei, "Effect of lipid sources and organic zinc supplementation on performance, egg bacterial activity and reproductive parameters of laying hens", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 539-552. magiran.com/p1649120
داریان شفیعی پور، سمیه سالاری، محسن ساری، سامان آبدانان مهدی زاده، مهدی زارعی، (1395). 'اثر منابع لیپید و سطوح مختلف روی بر عملکرد، فعالیت باکتریایی تخم مرغ و فراسنجه های تولیدمثلی مرغ های تخمگذار'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.539-552. magiran.com/p1649120
D. Shafieipour Fard, Somayeh Salari , Mohsen Sari, Saman Abdanan Mehdizadeh, Mehdi Zarei, (2016). 'Effect of lipid sources and organic zinc supplementation on performance, egg bacterial activity and reproductive parameters of laying hens', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.539-552. magiran.com/p1649120
داریان شفیعی پور؛ سمیه سالاری؛ محسن ساری؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مهدی زارعی. "اثر منابع لیپید و سطوح مختلف روی بر عملکرد، فعالیت باکتریایی تخم مرغ و فراسنجه های تولیدمثلی مرغ های تخمگذار". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 539-552. magiran.com/p1649120
D. Shafieipour Fard; Somayeh Salari ; Mohsen Sari; Saman Abdanan Mehdizadeh; Mehdi Zarei. "Effect of lipid sources and organic zinc supplementation on performance, egg bacterial activity and reproductive parameters of laying hens", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 539-552. magiran.com/p1649120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال