ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ایراندوست، حمیدرضا وراثی اردکانی، هوشنگ لطف الهیان، محمدرضا وراثی اردکانی، حمیدرضا مصلحی، (1395). تاثیر پودر سیر، ویتامین E و آنتی اکسیدان بر عملکرد رشد، تجزیه لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 525-538. magiran.com/p1649121
Hossein Irandoust , Hamidreza Moslehi, (2016). Effects of garlic powder, vitamin E and antioxidant supplementation on broiler performance, carcass analysis and oxidative stability of meat, Journal of Animal Productions, 18(3), 525-538. magiran.com/p1649121
حسین ایراندوست، حمیدرضا وراثی اردکانی، هوشنگ لطف الهیان، محمدرضا وراثی اردکانی، حمیدرضا مصلحی، تاثیر پودر سیر، ویتامین E و آنتی اکسیدان بر عملکرد رشد، تجزیه لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 525-538. magiran.com/p1649121
Hossein Irandoust , Hamidreza Moslehi, Effects of garlic powder, vitamin E and antioxidant supplementation on broiler performance, carcass analysis and oxidative stability of meat, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 525-538. magiran.com/p1649121
حسین ایراندوست، حمیدرضا وراثی اردکانی، هوشنگ لطف الهیان، محمدرضا وراثی اردکانی، حمیدرضا مصلحی، "تاثیر پودر سیر، ویتامین E و آنتی اکسیدان بر عملکرد رشد، تجزیه لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 525-538. magiran.com/p1649121
Hossein Irandoust , Hamidreza Moslehi, "Effects of garlic powder, vitamin E and antioxidant supplementation on broiler performance, carcass analysis and oxidative stability of meat", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 525-538. magiran.com/p1649121
حسین ایراندوست، حمیدرضا وراثی اردکانی، هوشنگ لطف الهیان، محمدرضا وراثی اردکانی، حمیدرضا مصلحی، (1395). 'تاثیر پودر سیر، ویتامین E و آنتی اکسیدان بر عملکرد رشد، تجزیه لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.525-538. magiran.com/p1649121
Hossein Irandoust , Hamidreza Moslehi, (2016). 'Effects of garlic powder, vitamin E and antioxidant supplementation on broiler performance, carcass analysis and oxidative stability of meat', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.525-538. magiran.com/p1649121
حسین ایراندوست؛ حمیدرضا وراثی اردکانی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمدرضا وراثی اردکانی؛ حمیدرضا مصلحی. "تاثیر پودر سیر، ویتامین E و آنتی اکسیدان بر عملکرد رشد، تجزیه لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 525-538. magiran.com/p1649121
Hossein Irandoust ; Hamidreza Moslehi. "Effects of garlic powder, vitamin E and antioxidant supplementation on broiler performance, carcass analysis and oxidative stability of meat", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 525-538. magiran.com/p1649121
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال