ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدجواد حسینی واشان، طاهره غزنوی، (1395). تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی و ارزش غذایی پوسته و تفاله دانه انار با استفاده از خروس های بالغ، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 513-534. magiran.com/p1649122
Seyyed Javad Hosseini Vashan, Tahereh Ghaznavi, (2016). Determination Metabolizable Energy content and nutritive value of pomegranate peel and pulp, using adult cockerels, Journal of Animal Productions, 18(3), 513-534. magiran.com/p1649122
سیدجواد حسینی واشان، طاهره غزنوی، تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی و ارزش غذایی پوسته و تفاله دانه انار با استفاده از خروس های بالغ. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 513-534. magiran.com/p1649122
Seyyed Javad Hosseini Vashan, Tahereh Ghaznavi, Determination Metabolizable Energy content and nutritive value of pomegranate peel and pulp, using adult cockerels, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 513-534. magiran.com/p1649122
سیدجواد حسینی واشان، طاهره غزنوی، "تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی و ارزش غذایی پوسته و تفاله دانه انار با استفاده از خروس های بالغ"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 513-534. magiran.com/p1649122
Seyyed Javad Hosseini Vashan, Tahereh Ghaznavi, "Determination Metabolizable Energy content and nutritive value of pomegranate peel and pulp, using adult cockerels", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 513-534. magiran.com/p1649122
سیدجواد حسینی واشان، طاهره غزنوی، (1395). 'تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی و ارزش غذایی پوسته و تفاله دانه انار با استفاده از خروس های بالغ'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.513-534. magiran.com/p1649122
Seyyed Javad Hosseini Vashan, Tahereh Ghaznavi, (2016). 'Determination Metabolizable Energy content and nutritive value of pomegranate peel and pulp, using adult cockerels', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.513-534. magiran.com/p1649122
سیدجواد حسینی واشان؛ طاهره غزنوی. "تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی و ارزش غذایی پوسته و تفاله دانه انار با استفاده از خروس های بالغ". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 513-534. magiran.com/p1649122
Seyyed Javad Hosseini Vashan; Tahereh Ghaznavi. "Determination Metabolizable Energy content and nutritive value of pomegranate peel and pulp, using adult cockerels", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 513-534. magiran.com/p1649122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال