ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم تمیزی جونقانی، شکوفه غضنفری، علیرضا آقاشاهی، سید داوود شریفی، سید عبدالله حسینی، (1395). تاثیر اسانس رازک بر عملکرد تولیدی، پایداری اکسیداتیو گوشت و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 501-512. magiran.com/p1649123
Meisam Tamizi Jooneghani, Shokoufe Ghazanfari , Alireza Aghashahi, Seyed Davood Sharifi, Seyyed Abdollah Hosseini, (2016). Effects of Humulus lupulus essential oils on productive performance, meat oxidative stability and ileum microbial population in broiler chickens, Journal of Animal Productions, 18(3), 501-512. magiran.com/p1649123
میثم تمیزی جونقانی، شکوفه غضنفری، علیرضا آقاشاهی، سید داوود شریفی، سید عبدالله حسینی، تاثیر اسانس رازک بر عملکرد تولیدی، پایداری اکسیداتیو گوشت و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 501-512. magiran.com/p1649123
Meisam Tamizi Jooneghani, Shokoufe Ghazanfari , Alireza Aghashahi, Seyed Davood Sharifi, Seyyed Abdollah Hosseini, Effects of Humulus lupulus essential oils on productive performance, meat oxidative stability and ileum microbial population in broiler chickens, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 501-512. magiran.com/p1649123
میثم تمیزی جونقانی، شکوفه غضنفری، علیرضا آقاشاهی، سید داوود شریفی، سید عبدالله حسینی، "تاثیر اسانس رازک بر عملکرد تولیدی، پایداری اکسیداتیو گوشت و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 501-512. magiran.com/p1649123
Meisam Tamizi Jooneghani, Shokoufe Ghazanfari , Alireza Aghashahi, Seyed Davood Sharifi, Seyyed Abdollah Hosseini, "Effects of Humulus lupulus essential oils on productive performance, meat oxidative stability and ileum microbial population in broiler chickens", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 501-512. magiran.com/p1649123
میثم تمیزی جونقانی، شکوفه غضنفری، علیرضا آقاشاهی، سید داوود شریفی، سید عبدالله حسینی، (1395). 'تاثیر اسانس رازک بر عملکرد تولیدی، پایداری اکسیداتیو گوشت و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.501-512. magiran.com/p1649123
Meisam Tamizi Jooneghani, Shokoufe Ghazanfari , Alireza Aghashahi, Seyed Davood Sharifi, Seyyed Abdollah Hosseini, (2016). 'Effects of Humulus lupulus essential oils on productive performance, meat oxidative stability and ileum microbial population in broiler chickens', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.501-512. magiran.com/p1649123
میثم تمیزی جونقانی؛ شکوفه غضنفری؛ علیرضا آقاشاهی؛ سید داوود شریفی؛ سید عبدالله حسینی. "تاثیر اسانس رازک بر عملکرد تولیدی، پایداری اکسیداتیو گوشت و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 501-512. magiran.com/p1649123
Meisam Tamizi Jooneghani; Shokoufe Ghazanfari ; Alireza Aghashahi; Seyed Davood Sharifi; Seyyed Abdollah Hosseini. "Effects of Humulus lupulus essential oils on productive performance, meat oxidative stability and ileum microbial population in broiler chickens", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 501-512. magiran.com/p1649123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال