ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز یاراحمدی، مرتضی چاجی، محمد بوجارپور، خلیل میرزاده، مرتضی رضایی، (1395). اثر اسپرس و نسبت علوفه به کنسانتره بر توازن نیتروژن، بیوهیدروژناسیون و ترکیب اسیدهای چرب شیر در میش های شیرده، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 447-459. magiran.com/p1649127
Behrouz Yarahmadi , Morteza Chaji, Mohammad Boujarpour, Khalil Mirzadeh, Morteza Rezaei, (2016). Effect of sainfoin and forage:concentrate ratio on nitrogen balance, biohydrogenation and milk fatty acid profile in dairy ewes, Journal of Animal Productions, 18(3), 447-459. magiran.com/p1649127
بهروز یاراحمدی، مرتضی چاجی، محمد بوجارپور، خلیل میرزاده، مرتضی رضایی، اثر اسپرس و نسبت علوفه به کنسانتره بر توازن نیتروژن، بیوهیدروژناسیون و ترکیب اسیدهای چرب شیر در میش های شیرده. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 447-459. magiran.com/p1649127
Behrouz Yarahmadi , Morteza Chaji, Mohammad Boujarpour, Khalil Mirzadeh, Morteza Rezaei, Effect of sainfoin and forage:concentrate ratio on nitrogen balance, biohydrogenation and milk fatty acid profile in dairy ewes, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 447-459. magiran.com/p1649127
بهروز یاراحمدی، مرتضی چاجی، محمد بوجارپور، خلیل میرزاده، مرتضی رضایی، "اثر اسپرس و نسبت علوفه به کنسانتره بر توازن نیتروژن، بیوهیدروژناسیون و ترکیب اسیدهای چرب شیر در میش های شیرده"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 447-459. magiran.com/p1649127
Behrouz Yarahmadi , Morteza Chaji, Mohammad Boujarpour, Khalil Mirzadeh, Morteza Rezaei, "Effect of sainfoin and forage:concentrate ratio on nitrogen balance, biohydrogenation and milk fatty acid profile in dairy ewes", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 447-459. magiran.com/p1649127
بهروز یاراحمدی، مرتضی چاجی، محمد بوجارپور، خلیل میرزاده، مرتضی رضایی، (1395). 'اثر اسپرس و نسبت علوفه به کنسانتره بر توازن نیتروژن، بیوهیدروژناسیون و ترکیب اسیدهای چرب شیر در میش های شیرده'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.447-459. magiran.com/p1649127
Behrouz Yarahmadi , Morteza Chaji, Mohammad Boujarpour, Khalil Mirzadeh, Morteza Rezaei, (2016). 'Effect of sainfoin and forage:concentrate ratio on nitrogen balance, biohydrogenation and milk fatty acid profile in dairy ewes', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.447-459. magiran.com/p1649127
بهروز یاراحمدی؛ مرتضی چاجی؛ محمد بوجارپور؛ خلیل میرزاده؛ مرتضی رضایی. "اثر اسپرس و نسبت علوفه به کنسانتره بر توازن نیتروژن، بیوهیدروژناسیون و ترکیب اسیدهای چرب شیر در میش های شیرده". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 447-459. magiran.com/p1649127
Behrouz Yarahmadi ; Morteza Chaji; Mohammad Boujarpour; Khalil Mirzadeh; Morteza Rezaei. "Effect of sainfoin and forage:concentrate ratio on nitrogen balance, biohydrogenation and milk fatty acid profile in dairy ewes", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 447-459. magiran.com/p1649127
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال