ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسین نعمتی ، سید عبدالله حسینی، علی منصوری، سید سعید موسوی، (1395). رتبه بندی واحدهای مرغداری گوشتی بر اساس ساختمان، تاسیسات و تجهیزات با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه در استان زنجان، مجله تولیدات دامی، 18(3)، 387-397. magiran.com/p1649131
Mohammad Hossein Nemati , Seyed Abdoallah Hosseini, Ali Mansori, Seyed Saeid Mousavi, (2016). Ranking of broiler farms based on building, installations and equipment using a multi-criteria decision analysis in Zanjan province, Journal of Animal Productions, 18(3), 387-397. magiran.com/p1649131
محمد حسین نعمتی ، سید عبدالله حسینی، علی منصوری، سید سعید موسوی، رتبه بندی واحدهای مرغداری گوشتی بر اساس ساختمان، تاسیسات و تجهیزات با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه در استان زنجان. مجله تولیدات دامی، 1395؛ 18(3): 387-397. magiran.com/p1649131
Mohammad Hossein Nemati , Seyed Abdoallah Hosseini, Ali Mansori, Seyed Saeid Mousavi, Ranking of broiler farms based on building, installations and equipment using a multi-criteria decision analysis in Zanjan province, Journal of Animal Productions, 2016; 18(3): 387-397. magiran.com/p1649131
محمد حسین نعمتی ، سید عبدالله حسینی، علی منصوری، سید سعید موسوی، "رتبه بندی واحدهای مرغداری گوشتی بر اساس ساختمان، تاسیسات و تجهیزات با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه در استان زنجان"، مجله تولیدات دامی 18، شماره 3 (1395): 387-397. magiran.com/p1649131
Mohammad Hossein Nemati , Seyed Abdoallah Hosseini, Ali Mansori, Seyed Saeid Mousavi, "Ranking of broiler farms based on building, installations and equipment using a multi-criteria decision analysis in Zanjan province", Journal of Animal Productions 18, no.3 (2016): 387-397. magiran.com/p1649131
محمد حسین نعمتی ، سید عبدالله حسینی، علی منصوری، سید سعید موسوی، (1395). 'رتبه بندی واحدهای مرغداری گوشتی بر اساس ساختمان، تاسیسات و تجهیزات با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه در استان زنجان'، مجله تولیدات دامی، 18(3)، صص.387-397. magiran.com/p1649131
Mohammad Hossein Nemati , Seyed Abdoallah Hosseini, Ali Mansori, Seyed Saeid Mousavi, (2016). 'Ranking of broiler farms based on building, installations and equipment using a multi-criteria decision analysis in Zanjan province', Journal of Animal Productions, 18(3), pp.387-397. magiran.com/p1649131
محمد حسین نعمتی ؛ سید عبدالله حسینی؛ علی منصوری؛ سید سعید موسوی. "رتبه بندی واحدهای مرغداری گوشتی بر اساس ساختمان، تاسیسات و تجهیزات با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه در استان زنجان". مجله تولیدات دامی، 18 ،3 ، 1395، 387-397. magiran.com/p1649131
Mohammad Hossein Nemati ; Seyed Abdoallah Hosseini; Ali Mansori; Seyed Saeid Mousavi. "Ranking of broiler farms based on building, installations and equipment using a multi-criteria decision analysis in Zanjan province", Journal of Animal Productions, 18, 3, 2016, 387-397. magiran.com/p1649131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال